برانکو:از‌مهدی‌انتظار‌ آقای‌گلی‌دارم‌‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو ايوانكوويچ بعــد از برد تيمش مقابل نفت در نشست خبری گفت:« مطالبی كــه در خصوص آن به بازيكنانم هشــدار داده بودم، اين بود كه اين بازی با ديدار ســوپرجام متفاوت اســت.خيلی تــالش و دقت برای اين بازی میخواســتيم و برای برد هم به ميدان آمده بوديم. نه اينكه تيم نفت ضعيف باشــد، بلكه تيم ما پرسپوليس است. نه در وظيفه، بلكه در روح ما اين اســت كه هر بازی را ببريــم. میدانيــم كــه كار راحت و ساده نخواهد بود و همه تيمها سعی میكنند بسيار ورزشی مقابل ما پيروز شوند.»

سرمربی پرسپوليس ادامه داد:« تالش بازيكنانــم در نيمه اول تبديل به گل نشــد، اما خيلی زود در نيمه دوم به گل رسيديم كه تعيينكننده بود. همچنين بازيكنانم در نيمه دوم تفكراتشان را تغيير داده و مطمئنتر بازی كردند. سپس از طريق پاسكاری بــه موقعيتهای خطرنــاك و حتی به گل رســيدند. بازيكنــان ما تا به اينجا در طول مســابقات خوب عمل كردهاند. فوالد كه تيــم خوبی بود و ما را اذيــت كرد و میتوانــم بگويم شــهرآورد كوچكــی بود. شــهرآورد اصلی ما هم مقابل تراكتورسازی بود كه توانســتيم به ســختی از سد اين تيم بگذريم و امروز(پنج شــنبه) هم شــهرآورد ديگری با نفت داشتيم كه قهرمان جام حذفی است. ما بازیهای مهمــی را برديم و چيــزی كه ما را خوشــحال كرد، اين بود كه هواداران زيــادی از دقيقه يك ما را تشــويق كردند و با نوع بازی و بردی كه كسب كرديم، شــادی خوبی را به هواداران هديه داديم.»

برانكــو در خصــوص اينكــه پرسپوليس دو نيمه متفاوت داشت و آيا به مهدی طارمی هشدار داده بود كه پايش به گلزنی باز شــد، گفت:« من عــرض كردم كــه دو نيمه بازی متفــاوت بود و در نيمه اول بيشــتر مســتقيم و روی توپهــای بلند كار كرديم. از مهــدی طارمی هم انتظار داريم كه بتواند مقام فصل گذشتهاش (آقای گلی) را تكرار كند و خوب عمل كند.»

وی در واكنش به عصبانيت منشا پس از پايان بازی و صحبتهای تند او با ايگــور پاناديــچ گفت:«من فكر میكنم صحبت كردن بازيكن با مربی ممنوع نيست، به خصوص پس از برد، اما صحبتهايی كه ما با بازيكنانمان میكنيم بيــن خودمان اســت. چه صحبتهايی كه در رختكن میشــود و چه ســاير صحبتهــا، درون تيمی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.