صورت مساله خط خورد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ایــران ورزشــی- آییــن نامههــاي انتخاباتي کــه در مواقع مختلف نوشــته شــده، به واســطه تعریف برخــي باید و نبایدها، همیشــه ســر و صدا ایجاد کرده و گاهــي باعث شــده عــدهاي بتوانند به انتخابات ورود کنند و عدهاي هم پشــت در بمانند.

نمونه بــارز این موضــوع آییننامه انتخاباتي اســت که در دوره قبل مدیریت کمیته ملي المپیک توســط هیات اجرایي نوشــته شد و در نهایت مانع حضور برخي از مدیران قدیمي در این انتخابات شــد؛ آیین نامهاي کــه اعضاي مجمع مخالفش بودند و بــه محض برگزاري مجمع گفتند کــه باید تغییر کند. ایــن فضا را با همین حــال و هوا در دورههــاي مختلف وزارت ورزش هم شــاهد بودهایم بــه طوري که در زمــان معاونــت نصرا... ســجادي در ورزش قهرماني، آیین نامهاي نوشــته شد که ميگفت کسي که رییس یا سرپرست فدراســیوني هست، نميتواند در انتخابات شرکت کند، مگر اینکه استعفا بدهد. این آییننامه به سرپرستان هیاتهاي استاني هــم اجــازه راي دادن نمــيداد و همین دو مــورد، فارغ از الزامــات دیگر، حرف و حدیثهاي زیــادي را در مجامع مختلف راه انداخــت. همین تجربه باعث شــد تا وزیر این روزهــاي ورزش به محض ورود به وزارتخانه، آیین نامه قبلي را باطل کند و از نوشــتن آیین نامــه جدید خبر دهد؛ آیین نامهاي که اسفند ماه به فدراسیونها ابالغ شــد و مجامع انتخاباتي امسال طبق این آییننامه برگزار شدند اما این بار خود مســووالني که آن را نوشتهاند، تصمیم به تغییرش گرفتهاند.

اســتعفاي ناطــق نــوري و انتخاب سرپرست براي فدراسیون بوکس، بهانهاي شــد براي تغییر آیین نامــهاي که حتي داورزني، معاون ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش هم گفــت: «این آیین نامه در مورد بوکس اجرا نشــده است.» آیین نامهاي که اسفندماه ابالغ شد، ميگفت در صورت فوت، اســتعفا و یا برکناري رییس فدراســیون، مســوولیت کلیه امور جاري فدراسیون تا انتخاب رییس جدید برعهده نایبرییــس بهعنوان سرپرســت اســت؛ مسئلهاي که در اساســنامه فدراسیونها (که البته فعال در حال طي امورمربوط به تصویب اســت) دیده ميشود اما در مورد بوکس اجرا نشد.

بعد از اســتعفاي ناطق نــوري، وزیر ورزش، سرپرستي را براي بوکس منصوب کرد در حاليکه طبق آیین نامه باید روح ...ا حسیني که نایب رییس فدراسیون است تا زمان انتخابات مسوولیت فدراسیون را بر عهده ميگرفت.

همین موضــوع انتقادهایي را در پي داشت تا جایي که داورزني در گفت و گویي که چهارشنبه با یکي از خبرگزاريها انجام داد، این ایراد آییــن نامهاي را پذیرفت و از تغییــر آیین نامه گفــت. آیین نامهاي که در فاصله چنــد روزي که از تغییرات فدراســیون بوکس گذشــته، حاال تغییر کرده و ميگویــد که وزیر ورزش ميتواند سرپرست را انتخاب کند.

تغییري که اتفــاق افتاده، حکایت از این دارد که در صورت اســتعفاي رییس، وزیر ورزش این حق را دارد تا سرپرســتي را براي فدراسیون در نظر بگیرد. حاال این سرپرست ميتواند نایبرییس فدراسیون و یا شــخص دیگري باشد که این انتخاب به وزیر ورزش بستگي دارد. تغییر دیگري که در آییننامه صورت گرفته این است که نامزدها الزم نیســت براي ثبتنام تاییدیه 5 عضــو مجمع را بگیرنــد؛ موضوعي که قبال این اســتدالل پشتش بود که شخص کاندیدا باید شناخته شده باشد که حاال با حذف این بند، گویا کمي از موانع از ســر راه کســاني که ميخواهند کاندیدا شوند؛ برداشته شده اســت. البته این آیین نامه با اصالحاتي که در آن انجام شــده، هنوز در اختیار فدراسیونها قرار نگرفته و هفته آینده به آنها ابالغ ميشود.

البتــه با توجه بــه اینکه اساســنامه فدراســیونها هنوز اصالح نشده، این سوال مطرح است که چقدر از مفاد این آیین نامه با اساسنامه فدراســیونها تطابق دارد و آیا قرار است بعد از تدوین این اساسنامه، آیین نامه انتخاباتي دیگري نوشــته شود؟ به هر حال وزارت ورزش در تالش است با نوشتن اساسنامه و آییننامه دخالت دولت در امور فدراسیونها را کم کند تا حساسیت مجامع بینالمللــي در خصــوص دخالت دولت در امور فدراســیونها، از بین برود. حاال اینکه ایــن تغییرات، چقدر در رســیدن به هدف موثر اســت، نکتهاي اســت قابل تامل که بعد از تصویب نهایي اساسنامه، ميتوان در موردش قضاوت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.