چین همچنان در مسیر پیشرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيهاي روز اول رقابتهاي والیبال انتخابي جهان در غیاب ایران برگزار شد. رقابتهایي که این روزها در اردبیل در حال برگزاري است و چهار تیم آسیایي به همراه ایران، براي کسب دو سهمیه رقابتهاي جهاني 2018 با یکدیگر به رقابت ميپردازند. در روز اول این رقابتها کره جنوبي با قطر به رقابت پرداخت و چینيها با هدایت لوزانو به مصاف قزاقستان رفتند. تیم ایران هم بنا بر انتخاب خودش، در روز اول این رقابتها استراحت داشت.

باخت عجیب کره در روز اول این رقابتها که روز پنجشنبه برگزار شد، چین با قدرت از سد قزاقستان گذشت. چینيها که این بار با لوزانوي آرژانتیني (سرمربي سابق تیم ملي) به ایران آمده اند، در اولین بازي خود سه بر یک قزاقستان را از پیش رو برداشتند. در اولین بازي این رقابتها هم کره جنوبي در حالي که دو بر یک از قطريها پیش بود، بازي را سه بر دو واگذار کرد تا اولین شگفتي این رقابتها در همان بازي اول اتفاق بیفتد. لوزانو: بهترین تجربیات حرفهايام با ایران است لوزانو پس از پایان این بازي در کنفرانس خبري گفت: «در ماههاي اخیر مسابقات زیادي برگزار کردهایم و همین موضوع باعث خستگي تیم ما شده است اما نميخواهیم انگیزه خود را از دست بدهیم و با قدرت به کارمان ادامه ميدهیم.» او که سوژه اصلي رسانههاي ایراني در این بازي بود، درباره تجربه کار در ایران و بازگشت دوباره به این کشور نیز صحبت کرد: «خیلي خوشحالم که به ایران برگشتهام زیرا در دوران حضور در این کشور، بهترین خاطرات زندگيام و بهترین تجربیات حرفهايام را به دست آوردم. هیچ گونه دلخوري وجود ندارد و دیروز هم وقتي بازیکنان و اعضاي کادر فني را دیدم به گرمي با همهشان صحبت کردم.» بلندترین و جوان ترین متوجه شدن تغییر رویه چینيها در سالهاي اخیر و روش فوقالعاده شان کار دشواري نیست. آنها که از اوایل دهه اخیر میالدي افت محسوسي را در والیبال تجربه کردند، با یک استعداد یابي گسترده و تغییر نسل اساسي، حاال تیمي جوان و یکدست دارند که هم شرایط سني بسیار خوبي دارد و هم با میانگین حدود 198 سانتیمتر، یکي از بلندقامتترین تیمهاي آسیایي به حساب ميآیند. آنها در رقابتهاي انتخابي المپیک هم تیم ایران را تا لبه باخت پیش بردند و نشان دادند دیگر مثل سالهاي اخیر، حریف دست و پا بستهاي نیستند. آنها حاال پس از کار خوب و مداوم، نیاز به مربیان درجه یک دنیا را هم حس کردهاند و لوزانو را به خدمت گرفتهاند تا با استفاده از او بتوانند سرعت پیشرفتشان را بیشتر کنند. از طرف دیگر چند سالي هم ميشود که چهرههاي مطرح والیبال دنیا در سالهاي پایاني بازي شان به لیگ چین ميروند و شرایط این لیگ را هم بهتر ميکنند. چینيها در سالهاي اخیر هم در والیبال و هم در

بسکتبال روند رو به رشد عجیبي را آغاز کردند که بسکتبال تا حدود زیادي نتیجه داده اما ادامه دارد و در والیبال هم به نظر ميرسد کم کم به نتیجه برسد. البته با وجود قدرت ایران در نسل فعلي بعید به نظر ميرسد که حداقل تا المپیک بعدي بتوانند حرف اول را بزنند اما قطعا از دیگر تیمهاي هم رده خود یعني ، استرالیا و ژاپن پیشي خواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.