تايدواتر صدرنشين ماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته دوم رقابتهاي لیگ آبهاي آرام بانوان با تداوم صدرنشــیني باشگاه تایدواتر برگزار شد. لیگ آبهاي آرام بانوان با حضور باشگاههاي مقاومت بسیج، جوانان قوا، تایدواتر، سنگ درویشي، ستارگان قوا، هیات تهران و قوای تهران در حالي دنبال ميشود که در هفته دوم این مسابقات قایقرانان در 9 ماده کایاک و کانــو به مصاف هم رفتند. در کایاک یکنفره 500 متر هدیه کاظمي از تاید واتر، نگار علیمحمدي از مقاومت و پدیده پهلوان زاده از ستارگان قوا مقامهاي اول تا سوم را به دست آوردند.

در کانوي یکنفره 500 متر فاطمه کرمجاني از تایدواتر، پریســا محمدزاده از مقاومت و مریم شورگشــتي از ستارگان قوا ردههاي اول تا سوم را از آن خود کردند. در کایاک دونفره 500 متر هدیه کاظمي و آرزو حکیمي از تایدواتر اول، ساجده تبریزي و سما یاسمي از مقاومت دوم و راسپینا قویدل و نگار علیمحمدي از ســتارگان قوا ســوم شــدند. در کانوي دونفره 500 متر هیوا افضلي و فاطمه کرمجاني از تایدواتر مقام اول، پریســا محمدزاده و سارا درختي از مقاومت مقام دوم و فرانک چشمه و پرستو مهنما از ستارگان قوا مقام سوم را به دست آوردند.

در کایاک چهارنفره 500 متر تیم مقاومت با ترکیب ســاجده تبریزي، سما یاسمي، الناز شفیعیان و سارا حسیني اول شد، تیم تایدواتر با ترکیب کیانا کمال زاده، ســارا کاظمي، هدیه کاظمي و آرزو حکیمي در رده دوم قرار گرفت و تیم ســتارگان قوا با ترکیب پدیده پهلوان زاده، راســپینا قویدل، نرجس کارگرپور و ســاقي خاقاني جایگاه ســوم را از آن خود کرد. در کانوي یکنفره 200 متر هیوا افضلي از تایدواتر، پریســا محمدزاده از مقاومت و مریم شورگشــتي از ستارگان قوا اول تا سوم شدند.

در کایاک یکنفره 200 متر آرزو حکیمي، الناز شــفیعیان و شــقایق غزاله مقامهاي اول تا سوم را به دست آوردند. در کانوي دونفره 200 متر هیوا افضلي و فاطمه کرمجاني از تایدواتر اول، پریســا محمدزاده و ســارا درختي از مقاومت دوم و فرانک چشمه و پرستو مهنما از ستارگان قوا سوم شدند. در کایاک دونفره 200 متر ساجده تبریزي و سما یاسمي از مقاومت مقام اول، سارا کاظمي و کیانا کمال زاده از تایدواتر مقام دوم و راســپینا قویدل و نرجس کارگرپور از ستارگان قوا مقام سوم را به دست آوردند. بر این اساس در پایان هفته دوم رقابتها باشگاه تایدواتر با 136 امتیاز در صدر جدول ایستاد، مقاومت بسیج با 116 امتیاز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و ستارگان قوا با 84 امتیاز سوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.