نكات مثبت برنامه ششم توسعه براي ورزش كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معــاون توســعه ورزش بانــوان وزیر ورزش و جوانان ميگوید: «برنامه ششــم توســعه با تخصیــص 72صــدم درصد از مالیات بــر ارزش افزوده کشــور به حوزه ورزش و جوانان، بســتر مســاعدي براي ارتقاي این بخش مهیا کرده است.»

فریبا محمدیان، شامگاه پنجشنبه در همایش تجلیل از مدیران ورزش و جوانان اســتان مرکزي گفت: «مجلس شــوراي اسالمي در برنامه ششم توسعه چند مورد احکام اساســي براي ورزش تصویب کرده کــه اختصاص مالیــات بــر ارزش افزوده براي حوزه ورزش و جوانان و بخشــودگي مالیات سرمایه گذاران ورزش از مهمترین آنها اســت. همین دو مصوبه ميتواند براي توســعه آرمانهاي جوانان و ورزش بسیار شتاب دهنده باشد.»

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: «بدون شــک ثمرهاي که از تالش سمنها (ســازمانهاي مردم نهاد) و خانه جوانان به دســت ميآید، اتفاقــات خوبي را براي بخش اجتماعــي و ورزش رقم ميزند زیرا سمنها در ماموریت خود پس از شناسایي مشکالت به دنبال راه حل هستند.»

او همچنین گفت: «امیدواریم موضوع ســمنها و خانه جوان در محور پیشگیري از ناهنجاريهــاي اجتماعــي و همینطور افزایــش کســب و کارهــاي اقتصادي و اجتماعي هر روز بیشتر شود.»

به اعتقــاد محمدیان پیشــگیري از ناهنجاريهاي اجتماعي و افزایش کسب و کار اقتصادي در جامعــه، مولفههاي مورد نیاز امروز جامعه ما محسوب ميشود.

معاون وزیر ورزش و جوانان در تشریح فواید وجود ســازمانهاي مردم نهاد ادامه داد: «سمنها به نظر ميآید تاکنون مسائل اجتماعي را خوب شناســایي کردهاند و در نشستها به دنبال راه حل هستند. چنانچه سمنها فضا و محیط مناسب و بستر الرم برایشــان مهیا شــود، ميتوانند ابداعات و ابتکارات خود را به جامعه نشــان دهند و بسیاري از ایدهها و خالقیتهاي خودشان را به عمل تبدیل کنند و در استان مرکزي در ایــن زمینه ظرفیتهــاي زیادي وجود دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.