برای سهمیه به ازبکستان می رويم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مصدوميت، دو تكواندوكار را از ازبكستان برگرداند دو عضــو تيم ملي تكواندو كشــورمان به دليل آســيب نخستين دوره رقابتهاي گرندپري سال 201۷ شركت كرده ديدگــي به جاي حضور در رقابتهاي بينالمللي ازبكســتان و در جريان اين رقابتها با آســيب ديدگي مواجه شــدند، به براي مداوا به تهران بازگشــتند. رقابتهاي بينالمللي تكواندو تشــخيص ســرمربي تيم ملي به جاي حضور در رقابتهاي ازبكستان تحت عنوان جام رياست فدراسيون جهاني از امروز ازبكســتان راهي تهران شــدند. قرار اســت كادر پزشــكي شــنبه با حضور ۷06 تكواندوكار در تاشكند آغاز ميشود. در فدراسيون تكواندو اين دو تكواندوكار را براي حضور در مرحله حالي كه ۴2 تكواندوكار دختر و پسر از كشورمان براي حضور دوم رقابتهاي گرندپري آماده كند. اين رقابتها اول مهرماه در اين رقابتها راهي تاشكند شدهاند، دو ملي پوش اعزامي به به ميزباني مراكش در رباط آغاز ميشــود و مدت زمان خوبي نخستين دوره جايزه بزرگ به تهران بازگشتند. اســت تا آســيب ديدههاي تيم ملي با بهبودي كامل به اين

ابوالفضل يعقوبي و محمد كاظمي كه هفته گذشــته در مسابقات اعزام شوند.

فدراسيون جهاني وزنهبرداري كميسيوني تشــكيل داد تــا خواســتههاي IOC (كميته بينالمللــی المپيك) را بــراي المپيك 2020 انجام دهد. كميتــه بينالمللي المپيك در پي تصميماتــي كه براي المپيــك 2020 گرفت، اعالم كرد در وزنهبرداري بايد برابري جنسيتي ايجاد شــود به طوري كه يــك وزن مردان كم شــود و همچنين تعداد نفرات شــركت كننده نيز كاهش يابد. فدراســيون جهاني وزنهبرداري

هم براي اعمال خواســتههاي IOC كميسيون برنامه ورزشي ‪)sport program(‬ را راهاندازي كرد تا اين كميسيون بتواند در اين باره تصميم گيري كند. اين كميســيون نقش مشــورتي براي هيات رييســه IWF در مورد اســتراتژيها و مســائل فني دارد. اولويت اين كميسيون رســيدگي به برنامههاي وزنهبرداري در المپيك 2020 توكيو است كه شامل بررسي سيستم كسب سهميه المپيك، شكل رقابتها، كاهش اندازه رويداد و اوزان بخش مردان، است.

سرپرست فدراســيون بوكس دليل تغييــر زمان برگزاري اردوي مشــترك تيم ملــي بوكس ايران با بوكســورهاي كوبايــي را نظر فني پيشكســوتان اين رشــته ميداند و تاكيد دارد اين اردوي مشــترك بهتر اســت چند مــاه قبل از بازيهاي آسيايي در تهران برگزار شود. افشــين داوري سرپرســت فدراســيون بوكس در خصوص داليل منتفي شــدن حضور تيــم ملي بوكس كوبــا در ايران ميگويد: «هفته گذشته در جلسهاي كه با تني چند از اهالي فن و پيشكســوتان اين رشته داشتم، به اين نتيجه رسيديم كه حضور تيم ملي بوكس كوبا در مقطع زماني كنوني از لحاظ فني خيلي سودي بــراي ما ندارد. بنابر اين تصميم گرفتيم فعــال از برگزاري اين اردوي مشــترك منصرف شــده و برنامــه تمريني پيش بيني شــده را به زمــان ديگري موكول همچنين ديگر كار اين كميسيون ايجاد نوآوري در وزنهبــرداري و حضور ورزشــكاران مهاجر در مســابقات فدراســيون جهاني وزنهبرداري است. اولين جلسه كميســيون چهارم و پنجم ســپتامبر 13( و ۴1 شهريور) برگزار ميشود و كميســيون اولين گزارش خود را در جلسهاي كه 30 ســپتامبر تــا اول اكتبــر 8( و ۹ مهر) در بخارست برگزار ميشــود، به هيات رييسه فدراســيون جهاني وزنهبــرداري ارائه ميكند. نيكو والد رييس كميته فني فدراسيون جهاني به همراه آتيال آدامفي مدير اجرايي فدراسيون جهاني، ريكو چينن عضو كميته فني فدراسيون جهانــي و مدير وزنهبرداري در المپيك ،2020 متئو كارتين مدير ورزشــي و رييس فدراسيون بينالمللي بازيهاي كشورهاي مشترك المنافع و مقام رســمي وزنهبرداري 2013( – 8۹۹1) و تــام گئوگبــر نماينده ورزشــكاران و رييس فدراسيون وزنهبرداري بلژيك در اين كميسيون حضور دارند. كنيم. فدراسيون بوكس در حال حاضر از لحاظ منابع مالي با چالش روبهرو است و تيم ملي نيز از لحاظ فني تا سال آينده و بازيهاي آسيايي هيچ مسابقه رسمي ندارد. تمرين و اردوي مشــترك با تيم كوبا ارزشــمند است اما مشروط بر آنكه پشــت آن نيز هدف و برنامهريزي وجود داشته باشد. بنابراين ما با توجه به منابع كمي كه به زحمت به دســت ميآوريم بايد براي هر برنامــهاي كه داريم حتما هدفي موجه داشــته باشيم.» سرپرست فدراســيون بوكس ادامــه ميدهد: «در نهايت پس از مشورت با موسپيدان اين رشــته به اين نتيجه رسيديم كه حضور تيم ملي كوبا در تهران را بهتر اســت به دو يا سه ماه مانده به بازيهاي آسيايي 2018 موكول كنيم تا اثرات كيفي قابل قبولتري براي بوكسورهاي مليپوش ما داشته باشد.»

ســرمربي تيم ملي تكواندو تــالش جــدي هــر دو گــروه اعزامي به مسابقات جام رياست فدراســيون جهاني ازبكســتان و بازيهاي داخل ســالن آســيا در تركمنســتان را بابت كســب بهتريــن نتايج در اين رقابتها و كسب امتياز كامل براي حضوري مقتدرانه در مســابقات آسيايي سال آينده ميداند.

مهدي بيباك سرمربي تيم ملي تكواندوي ايران ابتدا درباره عملكرد بازيكنــان تيم ايران در نخســتين مرحله از مســابقات جايزه بــزرگ ميگويد: «محمد كاظمــي بــراي اولين بــار در رقابتهاي جايزه بزرگ شــركت كرده بود و بازيهاي خيلي خوبي را از خــود به نمايش گذاشــت. كاظمي در اين مســابقات موفق شــد قهرمان اروپا و دارنده رده ۴ گرندپري، حريف اســتراليايي و نايب قهرمان المپيك از تايلند را شكســت دهد. اين تكواندوكار آينــدهدار در نيمهنهايــي مقابل تاي هــوي كيــم از كرهجنوبي دارنــده پنج طــالي گرندپري و مدالهــاي مختلف آســيايي و جهاني بــازي را واگذار كرد اما با اين حال در اولين حضور خود در جايزه بزرگ موفق به كسب مدال و امتياز شد.»

بــي بــاك در خصــوص داليــل حضور تكوانــدوي ايران در جــام رياســت فدراســيون جهاني ميگويد: «حضور در اين مسابقات و كسب مدال ميتواند ســهميه دوم و تكميلــي حضور ما در مســابقات قهرماني آسياي سال آينده باشد. به همين دليل به اين نتيجه رســيديم همراه با تيم اعزامي بــه بازيهاي داخل سالن، بازيكنان حاضر در اردوي تيم ملــي را نيز بــه رقابتهاي جام رياست فدراســيون جهاني در ازبكســتان اعزام كنيم. كسب مدال در هر 6 وزن اين مسابقات به ما كمك ميكند ســال آينده در مســابقات قهرماني آسيا 12 بازيكــن و دو تيم اصلي داشــته باشــيم. تمام تالش و اهداف دو تيم نيز نتيجهگيري در مسابقات ازبكستان و بازيهاي داخل سالن تركمنستان اســت تا با سهميه كامل در رقابتهاي آسيايي سال آينده شركت كنيم.»

دختر برنزي تكوانــدوي ايران در بازيهاي المپيك 2016 با اشــاره به اين موضوع كه چند ســال اســت با مصدوميتهــاي مختلف دســت و پنجه نــرم ميكند، معتقد است كه اين آســيبديدگيها هرگز نميتواند او را از تكواندو و رسيدن به اهدافش دور كند.

كيميا عليزاده در خصوص شرايط اين روزهاي خود پس از آســيب ديدگي جدي كــه تجربه كرد، ميگويد: «مدتي را در بيمارســتان بســتري بودم اما خدا را شكر االن شــرايط مســاعدي دارم. البته مصدوميت دست و مچ پاي راســتم هنوز برطرف نشده است. جراحي دستم قطعي شــده اما در خصوص جراحي مچ پاي راستم االن نميتوانم با قاطعيت صحبت كنم. قرار اســت پزشــكان پس از گرفتن عكس (ام آر آي) از مچ پايم در اين مورد نظر نهايي را اعالم كنند.»

كيميا عليزاده در پاســخ به اين سوال كه گويا يك سال بايد دور از ميادين باشــد، اعتقاد دارد: «نميتوانم در اين مورد زمان دقيــق را بگويم. قطعا تالش ميكنم در بازيهاي آســيايي 2018 به ميدان مبارزه برگردم. هــدف و برنامه پيش روي مــن موفقيت در اين بازيها اســت و اميدوارم بتوانم در جاكارتا عملكرد قابل قبولي داشته باشم.»

عليزاده در خصوص اينكه اگر زمان به عقب برگردد باز هم با وجود داشــتن مصدوميت تمايلي براي شركت در جــام جهاني دارد يا خير، ميگويد: «سالهاســت با مصدوميــت دســت و پنجه نرم ميكنم. بــه طور مثال همين مصدوميت دســتم مربوط به مســابقات كســب ســهميه المپيك بود كه به قبــل از ريو برميگردد. اين مصدوميتها هميشــه با من بوده است. براي حضور در رقابتهاي جهاني هم مجوز پزشك را دريافت كردم. اصال از اين اتفاق پشيمان نيستم و مطمئن باشيد اگر زمان به عقب برگردد، باز هم تمام سختيها را به جان ميخرم و در مســابقات شركت ميكنم. البته شكي نيست كه رده مــن در اين مدت به خاطر دوريام از ميادين بينالمللي پايين ميآيد اما هنوز سه ســال تا المپيك زمان داريم ضمن اينكه مســابقاتي مثل قهرماني آســيا، بازيهاي آســيايي جاكارتا، رقابتهاي جهانــي و گرندپريها كه همگــي امتياز بااليي دارند، پيــش رو دارم كه ميتوانم پس از بهبودي و بازگشــت به دنياي قهرماني با شركت در اين مسابقات، امتيازات عقب افتاده را جبران كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.