سنگ بزرگ نشانه نزدن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون كاراته در حالي خبر از تالش براي اخذ ميزباني رقابتهاي جهاني و آســيايي اين رشته در بخش مردان را داده كه به طور دقيق مشخص نيســت چگونه به اين مهم خواهد رسيد. مســابقات آسيايي و جهاني كاراته به طور همزمان در رده بانوان و آقايان برگزار ميشــود كه همين نشان دهنده اين است كه ايران نميتواند از اين مسابقات ميزباني كند.

رسول خادم هم در فدراسيون كشتي چند سال است كه پيگيري ميكند تا بتواند از مســابقات آسيايي و جهاني كشــتي ميزباني كند اما هنوز خادم به نتيجه نرسيده كه اين بار محمد صادق فرجي رييس فدراسيون كاراته ميگويد از فدراسيون جهاني خواسته تا مسابقات جهاني و آسيايي كاراته را جداگانه برگزار كنند تا ايران بتواند از اين مســابقات ميزباني كند: «مذاكراتي را با مســووالن جهانــي و قارهاي انجام دادهايم و در تالش براي متقاعد كردن آنان هســتيم تا رقابتهاي آسيايي و يا جهاني به صورت مجزا در بخشهاي زنان و مردان در دو كشور برگزار شود كه ايران بتواند پيكارهاي مردان را ميزباني كند.»

فرجي كه معتقد اســت حق كاراته ايران در سالهاي گذشته در سطح بينالملــل از بين رفته اســت، حاال تــالش دارد كه فضا را به ســود ايران برگرداند: «در ليــگ جهاني امارات، بازيهاي كشــورهاي اســالمي و مســابقات آســيايي قزاقســتان با «اســپينوس» رييس فدراسيون جهاني و همچنين ســاير مســووالن جهاني و آســيايي اين رشــته ديدارهايي داشتيم و اين روند ادامه پيــدا خواهد كرد تــا بتوانيم حق كاراتــه ايران را بگيريم. ايــران قهرمان كاراته آسيا و از بهترينهاي جهان است و بايد داراي كرســيهاي بينالمللي بوده تا در تصميمات مهم اين رشته، ايفاي نقش كند.»

گرفتــن ايــن ميزبانيهــا و همچنيــن كرسيهاي مهم بينالمللي توسط فدراسيون رويا و آرزوي همه عالقهمندان به اين رشــته اســت به شــرطي اينها فقط در حد حرف و شــعار باقي نماند و كاري هم صورت بگيرد. رييس فدراســيون كاراته در ادامه با اشــاره به مسابقات صلح و دوستي اروميه از ادامه رايزنيهايش براي به ثمر رســيدن اين برنامههاي مهم خبر داده اســت: «برخي كشــورهايي كه اكنون صاحب كرســي جهاني و آسيايي هستند در كشور خود حتي در مجموع تمامي رشتهها، سه هزار ورزشكار ندارند. رايزنيهاي خود را در جريان مسابقات بينالمللي جام وحدت و دوستي تداوم خواهيم داد، چراكه كاراته ايران بايد در عرصههاي بينالمللي تصميمگيرنده باشد.

انتخاب نفر اول وزن 70 كيلوگرم هم براي تيم ملي بــا اما و اگرهاي زيــادي همراه بود. داداشپور اول شد ولي قرعه به نام تو افتاد.

ولي هنــوز دو هفته نشــده؛ ضمن اينكه مازندرانيها نســبت به ايــن موضوع معترض هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.