تيته: نيمار به سطح مسي ميرسد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نيمــار براي بازيهاي تيــم ملي برزيل مقابل اكــوادور و كلمبيــا در مقدماتي جام جهاني به كشــورش برميگردد كه نخستين حضور ملي او بعد از شكســتن ركورد تاريخ نقل و انتقاالت و رفتن به پاريســنژرمن از بارســلونا با مبلغ 222 ميليون يورو محسوب ميشــود. به اين مهاجم 25 ساله در دو بازي دوســتانه خرداد (شكســت يك بر صفر برابر آرژانتين و پيروزي4 بر صفر مقابل اســتراليا) استراحت داده شد اما در 2 بازي پيش رو در كنار ســه هم تيمي جديد خود، ماركينيوش، تياگو سيلوا و دني آلوز حضور خواهد داشت.

تيته مربي تيم ملي برزيل گفت:«مسائلي كه پيرامون انتقال نيمار به پاريسنژرمن به وجــود آمد، هيچ چيــز را در تيم ملي برزيل تغييــر نميدهد. نيمار به دنبال چالش جديد اســت اما مهم اين است كه او از بازي فوتبال لذت ميبرد، خودش را با شرايط جديد منطبق ميكند و مدام در حال پيشرفت است.»

ميل به خارج شــدن از زير سايه ليونل مســي در بارســلونا بهعنوان يكــي از داليل عمده نيمار براي جدايــي از اين تيم و رفتن به پايتخت فرانسه عنوان شد. تيته همچنين از ســتاره تيم ملي برزيــل حمايت كرده كه مدعي هميشگي توپ طال باشد؛ جايزهاي كه نيمار در ســال 2015 نفر سوم ردهبندي آن پشت سر مسي و كريستيانو رونالدو شد:«سه بازيكن هستند كه براي توپ طال ميجنگند؛ كريســتيانو، مسي و نيمار. كريستيانو و مسي متعلق به نســل ديگري هســتند امــا نيمار خودش را به آنها ميرســاند. اين به بازياش بســتگي دارد نه به اينكه كنار مســي بازي كنــد يا نه.»تيتــه همچنين گفت بارســلونا و پاريســنژرمن از آرايش مشــابه 4-3-3 اســتفاده ميكنند: «چينش تاكتيكي دو تيم مشــابه است. پاريسنژرمن هم از دو مهاجم استفاده ميكند كه پشت سرشان يك بازيكن آزاد است. تفاوت دو تيم فقط در ويژگيهاي بازيكناني است كه كنار نيمار بازي ميكنند.»

تغييــر بزرگ در تيم ملــي برزيل ورود هافبك بااستعداد، لوان ويرا 24 ساله است كه در المپيك سال گذشته ريودوژانيرو به همراه تيم ملي كشورش مدال طال گرفت. او در حال حاضر براي گرميو بازي ميكند اما در آستانه انتقال به اسپارتاك مسكو است. داويد لوييز و داگالس كاستا دو بازيكن بزرگي هستند كه از سوي تيته دعوت نشــدهاند اما ادرسون كه با انتقال از بنفيكا به منچسترسيتي گرانترين دروازهبان تاريخ لقب گرفته، به تيم دعوت شده هرچند هنوز هيچ بازي ملي در كارنامه ندارد. برزيل بعد از چند ســال پر افت و خيز، دوباره به اوج برگشــته و در آخرين ردهبندي فيفا با كنار زدن آلمان به صدر جدول بازگشته و در ماه مارس نخســتين تيم صعودكننده به جام جهاني 2018 لقب گرفت. در دوران مربيگري تيته اين تيم هشــت بازي رسمي انجام داده كه در هر 8 بازي به پيروزي رسيده. برزيل 9 شهريور در پورتو آلگره ميزبان اكوادور است و پنج روز بعد در بارانكياي كلمبيا بازي ميكند. برزيل بــا 9 امتياز اختــالف در صدر جدول منطقــه آمريكاي جنوبي قرار دارد و در حالي كه چهــار بازي تا پايان مرحله مقدماتي باقي مانده، تنها تيم صعودكرده از اين منطقه است.

اســامي بازيكنان دعوت شده به اردوي برزيل به اين شرح است:

دروازهبانهــا: آليســون (رم)، كاســيو (كورينتيانس)، ادرسون (منچسترسيتي)

مدافعــان: دنــي آلــوز، ماركينيوش و تياگو سيلوا (هر ســه پاريسنژرمن)، فاگنر (كورينتيانــس)، فليپه لوييز (اتلتيكومادريد)، مارســلو (رئال مادريد)، ميراندا (اينترميالن)، رودريگو كايو (سائوپائولو)

هافبكها:كاســميرو (رئــال مادريــد)، فرناندينيــو (منچسترســيتي)، پائولينيــو (گوانگژو اورگرانده)، رناتو آگوســتو (بيجينگ گــوان)، ويليان (چلســي)، جوليانو (زنيت)، كوتينيو (ليورپول)، لوان (گرميو)

مهاجمان:نيمار (پاريسنژرمن)،گابريل ژسوس (منچسترسيتي)، فيرمينو (ليورپول)، تايسون (شاختار دونتسك)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.