پول، واقعيتي تلخ براي دنياي فوتبال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - Robbie_dunne

نيمار به پاريســنژرمن منتقل شــد و خيليها خشمگين هســتند اما آنها بايد بر خشمشــان غلبه كنند چــون هر كجا را كه نگاه كني نشــانهاي از بدتر شدن اوضاع فوتبال ميبيني.

«مــا اينجــا داريم ريســك بزرگي را به جــان ميخريم». اين جملــه پدر نيمار تنها ســاعاتي پس از پيوســتن پسرش به پاريســنژرمن با گرانترين قرارداد تاريخ فوتبال بود كه او را به پردرآمدترين بازيكن دنياي فوتبال هم تبديل كرد. قطعا اين يك ريسك بود اما يك ريسك حساب شده.

از آن زمــان موجــي از اظهارنظرهاي منفــي درباره نيمــار و تصميم او براي جدا شــدن از بارسلونا و پيوســتنش به PSG صورت گرفته اســت كه چكيــده همه آنها ايــن بازيكن برزيلــي را اينگونــه توصيف ميكنــد: «يك مزدور پول پرســت». نيمار چه حرفش را باور داشته باشيد چه نداشته باشــيد، نظر ديگري دارد: «تمام آنهايي كه مرا ميشناســند ميدانند كه من به خاطر پول به پاريســنژرمن نيامــدهام.» با اين حال هميشه كم و بيش، پاي پول در ميان اســت و هر هوادار فوتبال داراي عقل سليم ايــن را ميداند. در عين حال اما اين وظيفه نيمار نيســت كه باورهاي رو به زوال مردم را تقويــت و قطبنماي معنــوي آنها را در گستره وسيع ورزش تنظيم كند.»

كــن ارلي، در نشــريه آيريــش تايمز مينويســد كه نيمار بايــد مانند هموطن بوكســور او كانر مكگرگور صداقت داشته باشــد كه اعتراف كرد هميشــه به خاطر پول رقابت ميكنــد. اگرچه بحث كردن با ارلي درباره ديدگاه نســبت به تصميم نيمار بهعنوان يك قدم رو به عقب سخت است اما هواداراني كه با ابعاد مالي قضيه انتقال اين بازيكن برزيلي مشــكل دارند هنوز به نجات ارزشهايي مانند وفاداري كه مدتهاســت در دنياي فوتبال كمرنگ شده، اميد دارند. با وجود اظهارنظرهاي كليشهاي مانند اينكه «فوتبال ديگر از دســت رفتــه»، هنوز هم در ميان آنها نوعــي بيميلي براي باور اين موضــوع كه در فوتبال امروز پول حرف اول را ميزند، وجود دارد. برگي از دفتر تاریخ دواین وید زماني كه دواين ويد، ســتاره NBA در پيش فصل با شيكاگو بولز قرارداد بست و همه از او پرســيدند چرا اين كار را كرد، پاسخ داد:«42 ميليون دليل (اشاره به پولي كه قرار بود از شــيكاگو بگيرد) وجود دارد، چرا؟ » و ذهن همه درگير اين پرســش شد كه مردم چه واكنشي نشــان ميدادند اگر بازيكنــی مانند فرانك لمپــارد بازيكني در جايگاه و ســبك ويد براي چلسي كه براي تيم زادگاهش بــازي ميكند، در يك كنفرانس خبري بــا لبخندي مليح توضيح ميداد كه چرا يك ســال ديگــر به قرارداد رو به پايانش با چلســي در سالهاي پاياني دوران بازيگرياش اضافه كرده است.

در جامعــه فوتبال با همــه حقوقها و ارقــام نجومي كــه براي عقد قــرارداد با بازيكنان پرداخت ميشود و فريادهاي مكرر هواداران بــراي خرج كردن ، خرج كردن و خرج كردن پول براي خريد ستارهها، ظاهراً هنــوز عــرف و پذيرفتني نيســت كه پول بهعنــوان دليلي براي جدايــي يك بازيكن از يك تيم عنوان شــود چون دوســتداران فوتبال هنــوز نميتوانند اين واقعيت تلخ را قبول كنند.

ويد و همتايانش در NBA و شــما بابت كاري كه ميكنيد، زحمت ميكشيد پس بايد حقالزحمــه آن را تا زماني كه ميتوانيــد بگيريد. نيمار جونيور، كســي كه دوران كودكــي چندان خاطرهانگيزي نداشته است و از آغاز دوران بازيگرياش در سن 12 سالگي هم همواره تحت فشار كســاني قرار گرفته كه او را با پله مقايسه كردهانــد، حاال حــق دارد از فرصتي كه براي ســاختن زندگي ايدهآلش با حقوقي كه بهعنــوان يكي از ســتارههاي فوتبال دريافت ميكند، اســتفاده كند اما ظاهراً هنوز او بايد به فوتبالدوستان دنيا چيزي كه از خورشيد روشــنتر است را توضيح دهد. فقدان وفاداري در فوتبال دليل قرار گرفتن اين ورزش در مســيري است كه امروز ميبينيــم و توجيه ميكند كه چرا مالكان و باشــگاهها ميتوانند به آســاني هواداراني را كه ذره ذره درآمدهايشان را با زحمت به دست ميآورند، مجبور كنند براي حمايــت از تيمهاي محبوبشــان و خريــد بليــت فصل و متحمل شــدن هزينههــاي ســنگين و بــه همين دليل اســت كه هوادار فوتبال بودن اين روزها در حال تبديل شــدن بــه عادتي پرخرج ميشــود. اينها اما مشــكل نيمار نيست و او آخرين نفــري نخواهد بود كه هرگز اعتراف نميكند پول دليل اصلياش براي فراموش كــردن وفاداري و تعصب به يك تيم بوده است. منبع: سایت آ. اس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.