ماركا:‌او‌مي‌رود؛‌لوپاريزين:‌او‌نمي‌رود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه مادريدي ماركا ادعا كرده كه كيليان امباپه به پاري ســنژرمن خواهد پيوســت اما لوپاريزين اين خبر را تكذيب كرده اســت. ماركا نوشته كه موناكو به پاري ســنژرمن براي مذاكرات چراغ ســبز نشــان داده و دو باشــگاه دارند اســناد نهايي را مبادله ميكنند تا ايــن انتقال صورت پذيرد. ماركا ادعا كرده كه توافق دو طرف قطعي است و راه بازگشتي ندارد و اكنون تنهــا وكالي دو طرف بايد قرارداد را تاييد كنند تــا اين بازيكن انتقال پيدا كند اما لو پاريزين نوشــته كه با مقامات باشــگاه موناكو در اين باره تماس گرفته و آنها گفتهاند كه هنوز پيشــنهادي براي اين مهاجم تيمشان دريافت نكردهاند. همچنين رسانه بين اســپرتس كه مدير آن ناصر الخليفي، رييس پاري ســنژرمن است، در شــبكههاي اجتماعي اعالم كرده كه پاريس هنوز امباپه را نخريده است. به نوشته ماركا، پاري سنژرمن 160 ميليون يورو به عالوه 20 ميليون يورو بــراي خريد امباپه بــه موناكو ميپردازد. وقتي كه پدر امباپه سران موناكو را راضي كرد، مذاكرات تنها يك روز طول كشــيد و دو طرف بسيار ســريع به توافق رسيدند. پياسجي هم حاضر شــده مبلغ بسيار بااليي دستمزد به اين بازيكن بپردازد. باشــگاه پاريسي به اين ترتيب بيش از 400 ميليون يورو صرف خريد تنها دو بازيكن ميكند: نيمــار و امباپه. بازيكن بعدي مورد نظر پياسجي هم يان اوبالك، دروازهبان اتلتيكو مادريد اســت ولي مشخص نيست كه اتلتيكو حاضر به فروش او باشد.

ظاهــرا خبر عالقه بارســلونا به امباپه هم صحت نداشته و اين ماجرايي بوده كه پدر امباپه تعريف كرده تا رئال مادريد را ترغيب به خريد اين بازيكن كند. البته اين اتفاق هنوز رخ نداده و امباپه به رئال نرفته اســت. اين در حالي است كه خود او دوست دارد براي رئال بازي كند اما ممكن اســت در نهايت سر از شــهر زادگاهش درآورد و براي پاري ســنژرمن به ميدان برود. گفته ميشود خود امباپه درخواست جدايي را به موناكو داده است. پياسجي در صورت عدم موفقيت در خريد امباپه به سراغ پائولو ديباال خواهد رفت.

دیلي میــل- منچسترســیتي 9 روز دیگــر در اولین بــازي خانگي خــود میزبان اورتون خواهد بــود و در آن مســابقه از رختکن جدید و مدرنــش رونمایــي ميكند. تونــل رختکن هم شیشــهاي خواهد بــود و هوادارانــي كه بلیت مخصــوص خریده باشــند، ميتوانند در حالي كه در كافه نشســته اند، از پشــت شیشــه بازیکنان را ببینند.

دیلي میل- زالتان ابراهیموویچ با گذاشتن فیلمي از تمرینات سختش روي اینستاگرام، گفت «وقت براي استراحت»

ندارد و تالش ميكند زودتر مصدومیت زانو را پشت سر بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.