ديباال: پيراهن 10 يوونتوس غرورآميز است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پائولو ديباال شــماره 10 جديد خود را در ورزشــگاه يوونتوس به رخ هواداران كشــيد بعد از آنكه آخرين نفر در فهرســت بزرگاني شد كه اين شماره را به خود اختصاص دادهاند.

بيانكونــري اعالم كــرد مهاجم آرژانتيني ايــن پيراهن را كه آخرين بــار 12 ماه پيــش قبــل از انتقال پــل پوگبا بــه منچســتريونايتد در اختيــار هافبك فرانســوي بوده، به جاي پيراهن شــماره 21 فصل قبل خود به تن ميكنــد. بازيكناني مثل ميشــل پالتينــی، زينالدين زيدان، آنــدرهآ پيرلو، الســاندرو دل پيرو و روبرتو باجو در گذشــته اين پيراهن را پوشــيدهاند و ديباال اميدوار است بتواند روز به روز بهتر شود.

اين بازيكن 23 ســاله در فصل قبل كه يوونتوس به ركورد ششمين قهرماني پياپي رسيد، درخشيد و در 48 بــازي در رقابتهاي مختلف 19 گل زد.

اعطــاي پيراهن شــماره 10 به او در حقيقت مهر تاييدي اســت بر اينكه باشگاه ميلي به فروش او ندارد بعد از آنكه شــايعاتي مطرح شد در مورد اينكه بارســلونا براي جانشيني نيمار اين بازيكن را مد نظر قرار داده

پيــش از اين هموطنــان بزرگ او، ديگو مارادونا، ليونل مسي، خوان رومن ريكلمــه و آريل اورتگا پيراهن 10 تيمهاي باشگاهيشــان را به تن كردهاند اما اين نخســتين بار اســت كه ديباال شماره 10 ميپوشد. ديباال كــه همچنان در تيم ملــي آرژانتين 21 خواهد پوشــيد، در اين مراســم گفت:«شــماره 10 خــاص اســت، پوشيدن اين پيراهن غرورآميز است و حس مســووليت و تعلــق به تاريخ باشــگاه بزرگي مانند يوونتوس را القا ميكند. اين فقط يك روياي كودكانه نيســت بلكه يك تعهد بزرگ است تا تيمــم را در هر بازي، هر رقابت و هر جام به پيروزي برسانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.