آلگري:‌به‌فکر‌جدايی‌از‌ يوونتوس‌بودم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماسيميليانو آلگري گفت بعد از باخت به رئــال مادريد و دومين نايــب قهرماني يوونتوس در سه فصل اخير ليگ قهرمانان اروپا به كنارهگيري از اين تيم فكر كرده.

يوونتوس در سال5102 ، 3 بر يك به بارسلونا باخت و امســال 4 بر يك مغلوب رئــال مادريــد شــد و آلگــري در «پليرز تريبيون» نوشــت:«با تيم، كارديف را ترك كرديم و به ايتاليا برگشــتيم. روز بعد بايد از خودم يك ســوال ســخت ميپرسيدم: آيا اين پايان راه اســت؟ آيا ديگر نميتوانم تيم را به نقطهاي باالتر از اين برســانم؟ به اين فكر كردم كه بايد فصل آخر داســتانم در يوونتوس را بنويســم. بخشي از وجودم ميگفت بايد دوشــنبه بــروم و محترمانه اســتعفا كنم. بــه ادامه كار فكــر كردم و اينكــه چرا من مربي شــدهام. كار من اين است چون عاشــق درس دادن هستم، اين واقعا لذت زندگي من اســت. دوست دارم كاري كنم بازيكنان بهتر و باهوشتر شوند. بنابراين وقتي بــه تيم يوونتوس فكر كردم تصميمم كامال شــخصي شد. ميدانم هنوز خيلي چيزها را ميتوانــم ثابت كنم، هنوز خيلــي چيزهــا را ميتوانــم درس بدهم بنابراين با خودم تصميم گرفتم اگر باشگاه طرف من و استراتژيام بود، بمانم.»

او در ادامــه از دروازهبــان افســانهاي تيم ملي ايتاليا و يوونتــوس، جانلوييجي بوفون-كه هرگز ليــگ قهرمانان را نبردهو پائولو ديباال بهعنــوان دو بازيكن كليدي يووه براي كسب اين موفقيت نام برد:«نگاه من به پائولو ديباال و جيجي بوفون اســت، اين دو سمبل باشــگاه هستند. از نظر من، ديباال مثل يك پســربچه بااســتعداد است كــه ميخواهد كالس اول را شــروع كند. بوفون با قهرماني در جام جهاني ميخواهد درجه استادي را بگيرد. يكي در ابتداي راه و ديگــري در انتها. يكــي ميخواهد ثابت كند از بهترينهاي اروپا اســت و ديگري از بهترينها است و ميخواهد پايان باشكوهي به داســتان خود بدهد. ميدانم ميتوانيم از خاكســتر كارديف بلند شــويم. ميدانم ميتوانيم فصل خيلي خوبي داشــته باشيم بخصوص در ليگ قهرمانان اروپا.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.