مثل ابراهيموويچ باش

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر ميخواهد الكساندر الكازت هم مانند زالتان ابراهيموويچ، آمار گلزنياش در فرانسه را به انگليس منتقل كند.

الكازت در هر يك از سه فصل گذشته، دســت كم 20 گل براي ليون به ثمر رسانده است. ونگر پيشتر گفته بود كه الكازت نياز به زمــان دارد تا در ليگ برتــر جا بيفتد اما اكنون گفته انتظار دارد كه گرانترين بازيكن تاريخ آرســنال گلهاي زيادي بزند: «آمار او در فرانسه يك گل در هر 80 دقيقه بود. اگر او بتوانــد اين ركورد را حفــظ كند براي ما ايدهآل خواهد بود. بازي 90 دقيقه است و به اين ترتيب چنين آماري به معناي گلزني در هر بــازي خواهد بود. آمار گلزني را نميتوان لزوما از ليگ فرانســه به ليگ انگليس منتقل كرد امــا ميتوان گفت كــه ابراهيموويچ به همان ميزان در انگليس گل زد كه در فرانسه ميزد. اين بايد هدف الكازت باشد.»

ابراهيموويچ فصل گذشته بهترين گلزن منچســتريونايتد شــد اما 28 گل او در 46 مسابقه پايينتر از عملكردش در فرانسه بود كه 156 گل در 180 مســابقه در چهار سال زد.

آرسنال ســال پيش هم به دنبال جذب الكازت بود تا اينكه ســرانجام در تابســتان امسال با ليون بر سر انتقال او به توافق رسيد. ونگر گفته كه مدتها بوده اين مهاجم را زير نظر داشته اما اغلب ســخت بتوان بازيكنان منطقــه ليــون را متقاعد به ترك فرانســه كرد: «ليون جاي ويژهاي در فرانســه است و مردمش ذهنيت خــود را دارند. آنها معموال دوســت ندارند به خــارج برونــد. بازيكناني هســتند كه ذهنيتهاي خاصي دارند و من نميدانستم كه او ميخواهد به خارج از كشور برود يا نه.»

آرســنال تنها تيمي نبوده كه به تقويت خط حملهاش پرداخته و منچســتريونايتد، روملــو لوكاكو و چلســي، آلــوارو موراتا را خريدهانــد. ونگــر ميگويد به ايــن ترتيب، قهرماني در ليگ برتر كار بســيار دشــواري ميشود: «بله، همينطور است. ببينيد سيتي چه كرده اســت. آنها در بازار نقل و انتقاالت فوقالعــاده كار كردهانــد. منيونايتــد هم همينطور. كار تمام نشده است. چلسي موراتا را خريده و ديگو كاستا را هم هنوز نفروخته. آنها بيترديد بازيكنان بيشــتري هم خواهند خريد. در ميانه بازار نقل و انتقاالت، ســخت بتوان اوضاع را پيشبيني كرد. در حال حاضر فعالترين باشگاهها يونايتد، سيتي و تا حدي هم ليورپول بودهاند.»

آرســنال به دنبال جــذب توماس لمار از موناكو هم هســت امــا در آوردن اين بال بااســتعداد موفقيتي كسب نكرده است. ونگر گفته كه آرســنال ممكن اســت خريدهاي بيشــتري انجام دهد اما اولويت اصلي او اين اســت كه از اعضاي 33 نفره تيــم بكاهد و برخي بازيكنان را به فروش برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.