كلوپ: سيتي مدعی اول است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يورگن كلوپ در آســتانه شــروع فصل جديد ليگ برتر، منچسترســيتي را شــانس اول قهرماني اين رقابتها دانســت. فصل 2017-2018 ليگ برتر با بازي آرسنال و لستر شروع شد و ليورپول در نخستين بازي خود امروز در زمين واتفورد به ميدان مــيرود. مربي آلمانــي اهداف بلندي بــراي ليورپول دارد اما با اشــاره به آمدن گابريل ژسوس به ســيتي و همچنيــن تقويت دفاعي ايــن تيم در تابســتان آنها را شــانس قهرماني ميداند: «مدعــي اول منچسترســيتي اســت. آنها ســال قبل فوتبال فوقالعادهاي بازي كردند و تنها چند مشكل داشــتند. اين تيم در حالت حمله است. فصل قبل هم تيم خيلي خوبي داشــتند و در ژانويه ژســوس را گرفتند كه من گفتم واي خداي من. او واقعا قوي است و تاثيرگذار. حاال هم كه چند مدافــع گرفتند، واقعا تماشاي بازيشان جالب خواهد بود.»

او ادامه داد: «براي خودمان باالتريــن پايان ممكــن را آرزو دارم. منچســتريونايتد ميخواهد برگردد. بايد ببينيم چلسي بدون كاســتا چه ميكند، آلوارو موراتا خريد خيلي خوبي اســت اما آنها نمانيا ماتيچ را هم از دست دادهاند هرچند همچنان تيم خيلي خوبي دارند. بايد از ابتدا برابر تمام تيمها خوب بازي كنيم و نتيجه بگيريم نه اينكه منتظــر بازي با تيمهاي بزرگ باشيم.»

ليورپول فصل قبل در آنفيلد سيتي را برد و در اتحاد با اين تيم يك بر يك مســاوي كرد، كلوپ خوشبين است كه برنامهاش براي مقابله با گوارديوال مفيد واقع شود: «ما ركــورد خوبي برابر ســيتي داريم، البته هيچ ضمانتي نيست كه اين ركورد بماند اما براي مقابله با تيمهاي پپ ايده داريم هرچند بازي با اين تيمها هميشه سخت است. اينكه منچسترسيتي مدعي قهرماني اســت به معني قهرماني اين تيم نيســت. مدعيان زيادي هستند اما ما ميتوانيم امتيازات خودمان را جمع كنيم بدون اينكه به اين تيم توجه داشــته باشــيم چــون فقط دو بار بــا آنها روبهرو ميشويم بنابراين زياد به آنها فكر نميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.