تالشهاي افتخاري براي جلوگيري از تمرين نكردن به خاطر پول

باتوجه به اینکه باشــگاه اســتقالل دوباره با حامي مالي ســابق خود همکاري خواهد كرد، قرار است به زودي مبلغي از ســوي این شركت به حساب باشگاه اســتقالل واریز شــود تا بخشــي از مطالبات بازیکنان پرداخت شود. مشــکل اساسي باشگاه اســتقالل البته فقط پرداخت پیش

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

افتخاري درباره پروندههاي خارجي استقالل نیز حرف كوتاهي به زبان آورده و اخباري را كه در این خصوص منتشر شده، نادرست ميداند! اینکه حرفهاي او چه میزان به واقعیت نزدیك است در آینده مشخص خواهد شد

در دوران مديريــت ســيدرضا افتخــاري، مديرعامــل كنوني باشــگاه اســتقالل بود كه بــراي نخســتين بــار در تاريــخ اين باشــگاه بازيكنان بــه دليل پرداخت نشــدن مطالبات، اعتصاب كردند.

اقــدام بازيكنــان اســتقالل در آن برهــه انتقادهاي بســياري را متوجه مديريت باشــگاه اســتقالل كرد و اهل فن بر اين عقيده اســتوار بودند كــه ناتواني مديران باشــگاه اســتقالل موجبات اين اعتصاب را فراهم آورده و اگر قدري سياســتمداري به خرج داده ميشــد هيچگاه بازيكنان اســتقالل به خود اجازه نميدادند كه تمريــن را تحريم كنند. با گذشــت ماهها از آن جريان هنوز مشــكالت مالي باشــگاه استقالل ادامه دارد و پرداخت نشــدن پيش قســطهاي فصل جديد ناراحتي بســياري از بازيكنان را به دنبال داشته و حتي قبل از بازي با تراكتورسازي خبرهايــي دربــاره اعتصاب بازيكنــان پس از برگزاري اين بازي شــنيده ميشــد كه حضور افتخــاري در آخرين تمرين جــدي بازيكنان و صحبتهاي او درباره حل مشــكالت مالي نشان دهنده عزم بازيكنان بــراي امتناع از حضور در تمرينات است.

در واقع مديرعامل باشــگاه استقالل سعي ميكند بــا وعدههاي خود فضا را به ســمت و سويي ببرد كه شــاهد اعتصاب تازهاي از سوي بازيكنان نباشيم چرا كه اگر دوباره چنين اتفاقي رخ دهد، آنگاه مديريت در باشــگاه استقالل زير سوال خواهد رفت. افتخاري براي اينكه بازيكنان را نــرم كند به آنها گفتــه: «همه تالش اعضاي باشگاه استقالل، حل مشكالت مالي و پرداخت مطالبات بازيكنان اســت. ما هر روز به طور ويژه پيگير اين مساله هســتيم و جلساتي براي حل اين مشكل داريم. مذاكراتي با چند حامي مالي داشــتهايم تــا در صورت توافق نهايــي قرارداد رســمي امضا شــود. ضمن اينكــه مذاكراتي هم براي بليت فروشي مســابقات انجام دادهايم تا در صورت فراهم بودن شرايط به زودي بليت فروشي بازيهاي خانگي باشــگاه، توســط خودمان انجام شــود و درآمدش هم مســتقيم در اختيار باشگاه قرار بگيرد. براي حق پخش تلويزيوني مســابقات هم جلســات متعددي در مجلس شوراي اسالمي، ســازمان صدا و ســيما و وزارت ورزش و جوانان داشــتهايم و پيگير آن هستيم. همانطور كه فصل گذشــته هم ديديد، توانستيم بخش عمده از پول بازيكنــان را بپردازيم. ضمن اينكه طلب بازيكنان خارجي را هم پرداخت كرديم تا پروندهاي در فيفا نداشــته باشــيم. اين فصل هم تالش ما بر همين اساس اســت تا پول بازيكنان را بپردازيم. هدف و تالش ما اين اســت تا در اولين فرصت اين اتفاق بيفتد.»

افتخاري درباره پروندههاي خارجي استقالل نيز حرف كوتاهي به زبــان آورده و اخباري را كه در اين خصوص منتشــر شــده، نادرست ميداند! اينكه حرفهاي او چه ميــزان به واقعيت نزديك است در آينده مشــخص خواهد شد. او ميگويد: «ما همه مداركي كه اي اف سي از ما خواسته بود، به صورت مكتوب به نمايندگانشان ارائه داديم. به صحبتهايي كه در فضاي مجازي منتشر ميشود و اخبــار نادرســت برخي رســانهها توجه نكنيد. باشگاه اســتقالل تمامي مدارك مورد درخواست اي اف سي را كه از طريق فدراسيون به ما رسيده بود، به صورت مكتوب به نمايندگان اي اف ســي تحويل داده و در حــال حاضر هيچ نگراني از اين بابت براي باشگاه استقالل وجود ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.