سرخابیها؛ نیازمند بازسازی اساسی اقتصادی

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

مشخص شدن رقم بالنسبه دقيق بدهیهای سرخابیهای پايتخت به طلبكاران داخلی و خارجیشان سواالتی اساسی را پديد میآورد. طرف اول سوال، فدراسيون فوتبال و حتی سران ورزش كشور را در برمیگيــرد كه چرا با علم به اين ديون نجومی اجازه ادامه فعاليتهای گسترده را به اين دو باشــگاه پرطرفدار اما سرشار از لغزشهای رفتاری دادهاند.

طــرف دوم ســوال نيــز »AFC« را شــامل میشــود كه هر چند اطالعاتش درباره ديون باشــگاههای مختلف آسيا به حد كفايت نمیرســد، اما چــرا اين همه دير اقدام به ايســتادن در مقابل آنها كرده و به چه ســبب تازه به فكــر اخراج آنها از مســابقات جام باشــگاههای آســيا افتاده اســت؟ تيمسازی البته يك مقوله پردردسر و لبريز از تعهدهای مالی پرداخت نشــده و توام با قرض باال آوردنهای پياپی اســت اما ميزان ديون دو باشــگاه محبوب پايتخت به حدی رسيده كه مشخص است طی يك مسير طوالنی زمانی و در فرآيندی زمانبر هيچ كس به فكر آراســتن اين درخت كج و كوله نيفتاده و شاخ و برگهای زائد آن را نــزده و اين پيكر به ظاهر زيبا – اما به واقــع هولناك- را جراحی و ترميم نكرده است.

فقط نمیشد از بدهكاری كالن پرسپوليس و استقالل جلوگيری كرد و آنها به جبر پيروز شــدن بايد خريدهای درشتی داشته باشند كه عجين با سرمايهســوزی است اما رســيدن يكی (پرسپوليس) به رقم 211 ميليــارد تومان بدهی و ديگری (اســتقالل) به عدد 118 ميليارد، نشــانگر اين است كه باغبانهای اين باغ لبريز از محصوالت كم كيفيت نيز داس برنداشته و در طول سالها دستی به سر و گوش اين مخلوقهای نامتناســب نكشيدهاند و در نتيجه در هر فصلی فقط بخشــی كوچك از بدهكاریها بازپرداخت شــده و قسمت اعظم آن باقی مانده و به حسابهای كالن سال بعد پيوند خورده و قرض روی قرض آمده و بدهی روی بدهی انبان شــده تــا به ارقام هراسآفرين فعلی رسيدهايم.

اينك نيز افســوس خوردن بابت سوء مديريتهای گذشته دردی را دوا نمیكند و گرهی را نمیگشــايد. بايد تدبير داشت و ترتيبی را اتخاذ كرد تا قسمتی از اين بدهكاریها صاف شود و دو بزرگ پايتخت كه معموال پرچمدار فوتبال ايران در آســيا هم بودهاند، سر بلند كنند و با تدوين حســابهايی پاكتر نســبت به گذشته از تكرار خطاهای قبلــی مبرا بمانند و تشــكيالتی بيابند كه لبريــز از لغزشهای مالی نباشد. اگر اين بازسازی اقتصادی به درستی و به طور اساسی صورت گيرد و سياستهای كارسازی اتخاذ و اجرا شود، سرخابیها میتوانند در سه ســال آينده بخش اعظم بدهكاریهای مالی خود را تسويه و بــا خريدهای اندكتــر و معقولتر در بازار نقــل و انتقالها بر حجم بدهكاریهای خود نيفزايند. خوشبختانه قسمت اعظم بدهكاریهای دو باشــگاه نيز كه به مالياتهای نپرداخته و به واقع به اداره ماليات مربوط میشود، با تالش اخير اين اداره در راه كاهش ديون سرخابیها و تسهيل در بازپرداخت آنها رو به روشنايی و حال نسبی میرود و اگر بخشی از اين ديون مالياتی بخشيده شود، كمر خم شده و در آستانه شكســتگی كامل استقالل و پرســپوليس دوباره استوار خواهد شد و لبخند به كل جامعه فوتبال بازخواهد گشت.

در فصلی كه اميدواری پرســپوليس برای رسيدن به فينال جام باشــگاههای آســيا بيش از هميشــه مینمايد، حيف اســت كه اين قصههای ناگوار مالی خــم به ابروها بيندازد و از كارايیهای فنی اين تيم زيبا بكاهد و يك پيروزی بزرگ محتمل را از فوتبال ايران بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.