آقاي گلي؟ نه اين خودخواهي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر

گســترس فــوالد تبریز باالخره بعد از دو هفته اولین ســه امتیاز خود را مقابل ســپیدرود كســب كرد تا با داشــتن بازیكنان خالقــي مثل حاج محمــدي و خالقي فــر امیدوارتر به آینــده به بازيهــاي لیگ ادامه دهــد. رضا خالقي فــر در حالي كه در دیــدار با ســپیدرود یكــي از بازیكنان موثر تیمش بود، توانســت بــا گل دقایق پایانــي باعث برتري و پیــروزي تیمش شــود و به نوعي مــزد زحماتش در طول 90 دقیقــه بازي را گرفت. او امیدوار اســت تیمــش در بازيهاي آینــده نیز بتواند به ســه امتیاز دســت پیدا كند. البته این بازیكن گســترش فــوالد همچنان نگاه انتقــادي به تعطیليهاي لیــگ برتر دارد.

ســرانجام اولین پیروزی را به دست آوردید.

ما و حتي سپيدرود تحت فشار دو بازي گذشته، مســابقه را شروع كرديم و البته سپيدرود دقايق ابتدايي بازي خيلي جلو كشيد و توانست موقعيتهاي خوبي به دســت بياورد اما كم كم بازي متعادل شــد و مخصوصا در نيمــه دوم ما خيلي بهتر از نيمه اول بازي را شــروع كرديم و توانســتيم دروازه حريف را چندين بار به طور جدي تهديد كنيم. البته اين موقعيت هايم به هدر رفت اما خدا را شــكر بچهها همه توانشان را گذاشتند تا در ثانيههاي پاياني بتوانيم بهترين برداشت را از بازي داشته باشيم. حريف به دنبال يك امتياز بود و شروع هجومي آنها براي اين بود كه تيم ما را عقب بكشند.

انتظارات بیشــتري از تیم شما وجود دارد و نگرفتن این سه امتیاز كار شما را خیلي سختتر ميكرد.

دقيقــا همينطــور اســت، خدا را شــكر ميكنم كه توانســتيم به اين سه امتيــاز با ارزش دســت پيــدا كنيم. اگر اين اتفاق نميافتــاد تاثير بدي در ادامه روند بازيمان ميگذاشت. با اين پيروزي حتما شــرايط بهتري پيدا خواهيم كرد و ميتوانيم با اســترس كمتري بازي كنيم. تيم ما جوان اســت و نيــاز به هماهنگي بيشتري دارد حتي برخي از بازيكنان تازه به تيم اضافه شدند كه فرصت هماهنگي الزم است مثل آقاي تيموريان كه حضور او ميتواند در نتيجه گيري كمك بزرگي براي ما باشد. اميدوارم در هفته آينده هم بتوانيم اين نتيجه را تكرار كنيم.

دلیل نتیجه نگرفتن تیمتان در دو هفته گذشته چه بود؟

تغييــرات زياد در تيــم مهمترين دليل بود، تيم ما جوان شده و 70 تا 80 درصد تيم تغيير كــرده و همين نيازمند زمان اســت تا هماهنگ شــود. شما نگاه كنيد استقالل اين همه ستاره جمع كرده اما نميتواند نتيجــه بگيرد، خب نياز به هماهنگي دارد.

این همه تغییــرات در تیمها و جابهجا شدن بازیكنان و كادر فني را چطور ارزیابي ميكني؟ اين موضوع كامال اشــتباه است و متاسفانه آسيبهاي آن را هم ميبينيم. متاســفانه اين تغييرات مــداوم در كادر فنــي و بازيكنان اجازه نميدهد بازيكنان فوتبال واقعي شان را به نمايش بگذارند. شــما نگاه كنيد امســال قريب به اتفاق تيمهــا 80 درصد بازيكنانش تغيير كرده است. خيلي مهم اســت كه تيمها ثبات داشــته باشــند كه متاســفانه ما از اين محروم هستيم.

این را ميشــود در لیگ به طور محسوس مشاهده كرد.

دقيقــا، االن پرســپوليس خوب نتيجه ميگيرد، چــون بازيكنان و كادر فني چند ســالي اســت كه تقريبا ثابت هســتند و بهتر اســت اين الگوبرداري از پرســپوليس شــود و تيمها به يك ثبات نســبي برســند. اين معضل بزرگي براي فوتبال ما اســت كه حتي تيمها در طول دو فصل هيچ شــباهتي به هم نداشــته باشند.

از گل خودت هم حرف بزن، فكر ميكــردي با این گل و در این دقیقه سه امتیاز را به تیمت تقدیم كني؟

قبل از هر چيــزي بايد بگويم كه يــك اســتقاللي به من پــاس داد و اين نشــان ميدهد كه بازيكنان اســتقالل و پرسپوليس در زمين رقيب هم و بيرون و در جاي ديگر كامال با هم دوست و رفيق هســتند. امين به موقع و خيلي حرفهاي پــاس داد تا با ضربــه پاياني من تيممان بتواند به ســه امتياز برسد. همانطور كه گفتم بچهها همه توانشــان را گذاشــته بودند كه از اين بازي سه امتياز را بگيريم ولي به خوبي ميدانستيم كه تيم حريف هم بازيهاي خوبي را به نمايش ميگذارد و نبايد بي گدار به آب بزنيم. به آقاي گلي هم فكر ميكني؟

بيشــتر موفقيت تيمي برايم مهم است. فكر ميكنم اين خودخواهي است كــه بازيكني از اول فصل بــه آقاي گلي فكر كند. اولويت من موفقيت تيم اســت و عملكردمان در اين راستا خواهد بود.

بعداز دو هفته ناكامي، توانستید در این هفته به پیروزي برســید اما خیلي زود این روال قطع خواهد شد و شــاهد تعطیلي لیگ خواهیم بود، در این باره چه نظري داري؟ این روي روند شما تاثیرگذار نخواهد بود؟

حتمــا تاثير ميگــذارد، تا تيمها روند بازيشــان كمي به ثبات ميرســد و روي روال ميافتــد، بالفاصلــه بازيها تعطيل ميشود و مهمتر اينكه براي آماده نگه داشــتن بازيكنــان و تيم هيچ راهي نيســت و كادر فني همــه برنامههايش به هم ميريزد. متاســفانه اين مساله به فوتبال آســيب ميزند و فقــط به ضرر تيمها نيست. سپیدرود را چطور دیدي؟

در مورد ســپيدرود نيز بايد بگويم دوســت ندارم اين تيم سقوط كند چون بازيكنــان خــوب و بزرگــي دارد كه هر كــدام از آنهــا در هر تيمــي تأثيرگذار هستند اما سپيدرود هم 60 تا 70 درصد تغييرات داشــت و هماهنگ شــدن اين تيم هم زمان ميبــرد، بنابراين معتقدم كه تعطيالت ليگ ميتواند به ســپيدرود و حتي گســترش فوالد و ساير تيمهايي كــه تغييرات زيادي داشــتهاند بهمنظور هماهنگي بيشتر كمك كند. كار كردن با لوكا سخت نیست؟

نه، سخت نيست من نميدانم چرا هر فردي از خبرنگار تا دوســت و آشــنا تماس ميگيرد، ايــن حرف را ميزند اما ما خدايــي چيــزي از او نديدهايم، البته طبيعي اســت كــه يك مربــي در زمان تمريــن يا بازي دادوبيداد كند اما در اين بين براي برخي مربيان اين موضوع نمود بيشتري پيدا ميكند، ولي اينطور نيست كه لوكا بداخالق باشد.

تغییرات زیاد در تیم مهمترین دلیل بود، تیم ما جوان شده و 70 تا 80 درصد تیم تغییر كرده و همین نیازمند زمان است تا هماهنگ شود. شما نگاه كنید استقالل این همه ستاره جمع كرده اما نميتواند نتیجه بگیرد، خب نیاز به هماهنگي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.