هرندي: تغيير مربی در سپيدرود زود است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سومين شكست متوالي سپيدرود رشت در ليگ برتر شايعاتي را به همراه داشت.

در واقع هنوز تيم به رشت نرسيده بود كه اخباري مبني بر مذاكره با گزينههاي مد نظر براي جانشــيني علي نظر محمدي ســرمربي تيم شنيده شد. ظاهرا با يكي از مربيان فصل گذشــته ليگ برتر تماس گرفته شده اما مربي مورد نظر حتي پيشنهاد مذاكرات رو در رو به منظور پذيرفتن مسووليت اين تيم در ليگ برتر را رد و حاضر به انجام آن هم نشده است.

شرايط بد مالي و بالتكليفي مالكيتي اين باشگاه از عمــده داليلــي بود كه گفته ميشــود مربي مورد نظر حاضر نشــد حتي باب مذاكره بــا اين تيم را باز كند. حال اينكه چقدر اين خبر صحيح باشــد يا اصال شــخصي كه با آن مربي تماس داشــته تا چه اندازه در باشگاه سپيدرود صاحب تصميم بوده را نميدانيم اما آنچه مســلم است اينكه اين اخبار و شايعات فشار روحي رواني را روي ســرمربي تيم ســپيدرود بيشتر ميكند.

اميد هرندي مربي سابق داماش و از پيشكسوتان فوتبال در اســتان گيالن از شــرايط فعلي و جوي را كه بعضيها به راه انداختهاند بســيار دلخور است. او ميگويــد: «من واقعا متاســفم. مگر همين مربي تيم را با همه مشــكالت مالياش به ليگ برتر نياورد. من هم اعتقاد دارم كه سپيدرود در كنار مشكالت عديده بسياري كه دارد به لحاظ فني هم بدون اشكال نيست اما اين نهايت بي انصافي اســت كه پس از ســه هفته چنين شايعاتي راه بيفتد كه كادر فني را به خاطر سه باخت تغيير دهند.

اين نه تنها حقشــان نيست بلكه مزد زحماتي هم كه فصل پيش براي صعود كشــيدند نيست. االن خيلي زود اســت كه اين حرفها مطرح شود، بايد به اين كادر فرصت داد.»

هرندي انتظار دارد كه مسووالن استان و باشگاه از مربياش حمايت كنند: «همه فوتباليها شــرايطي كه حســين فركي در فوالد داشــت را به ياد دارند و ديدند كه حتي اين مربي محجوب و با شــخصيت را هم با سنگ زدند اما مديريت باشگاه با رفتار حرفهاي از ايشــان حمايت كرد و در نهايت هم جشن قهرماني را با فوالد گرفتند.»

هرندي هم دلش ميخواهد ســفره دلش را باز كند هم اينكه خيلي مايل نيست در اين باره صحبت كند: « ما اگــر حرفي بزنيم بعضيهــا ميگويند كه فالنــي به خاطر خودش حــرف ميزند. من بهعنوان كوچكترين عضــو جامعه فوتبال در اســتان گيالن انتظار دارم مسووالني كه براي فوتبال رشت تصميم ميگيرند چشمشــان را بيشتر باز كنند. ما مربيان با دانش بسياري در استان داريم كه من خودم را شاگرد آنهــا ميدانم اما واقعا اين بي احترامي به آنهاســت كه از گزينههاي غيــر بومي نام ميبرند. اينكه مربي ميگويــد من با خودم حامي مالي ميآورم اين مرگ فوتبال اســت. من ســال 91 با تيم 10 نفره داماش، پرســپوليس تحت هدايت ژوزه را شكســت داديم و 5گل هم به پيكان زديم و در نهايت تيم را در جايگاه نهم ليگ هجده تيمي نگاه داشتيم. اما فصل بعد تيم را به مربــي غير بومي دادند كه منجر به ســقوطش شد.» هرندي با اشــاره به بعضي مربيان كه هر سال تيم دارند اينطور ميگويد: «من واقعا نميدانم چگونه به يك مربي ســه تيم با امكانــات عالي ميدهند اما موفق نميشــود ولی باز هم تيم دارد، در حالي كه با آن تيمها نتيجه نگرفتن شاهكار است.

در زمان ما و آن موقعي كه خانوادهها ميخواستند فرزندشان سمت ورزش و فوتبال بيايد هدفشان اين بود كه بچهشــان مردانگي، پهلواني و سالمت زندگي كــردن را بياموزد اما االن وقتي از بيشــتر خانواده ها ميپرسيد كه چرا ميخواهيد پسرتان فوتباليست شود اولين چيزي كه ميگويند اين اســت كه میخواهند فرزندشان پولدار شود. متاسفانه اينها همه درد است.»

هرنــدي همچنان اعتقاد دارد كــه بايد از علي نظر محمدي حمايت شــود: « من بــاز هم حرفم را تكرار ميكنم و آن اينكــه بايد در عمل، نه در حرف از كادر فني تيم ســپيدرود حمايت شود. بايد حداقل امكانات را برايشان فراهم كرد تا آنها تمركز بيشتري به مســائل فني تيمشان داشــته باشند. البته كه بايد اشكاالت فنيشان را هم برطرف كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.