خوشبختی در ثانيههاي پاياني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

* حبیب چرندابی پنجشــنبه ،96/5/19 هفتــه ســوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشــگاه بنیــان دیزل تبریز، ســاعت ،18/15 تماشاگر: 500 نفر گسترش فوالد یك گل: رضا خالقي )93(رف سپیدرود صفر داور: حسن اكرمي كمكها: علیرضــا ایلدروم، میریعقوب حجتي اخطار: ســیدهادي موسوي (سپیدرود رشت)، یوسف سیدی (گسترش فوالد) بازیكن برتــر: آندرانیــك تیموریان (گسترش فوالد)

گسترش فوالد: فرناندو دخسوس ،)6( دراگان زاكويچ ،)5/5( ميالد شيخفخرالديني ‪-46( )5(‬ محمداميــن حاجمحمــدي(6))، مســيح زاهدي ،)4( احمدرضــا زنده روح ،)5/5( يوســف ســيدي -76()5( عليرضا

چراغعلي)، كاخبر كاكاشويلي ،)5( آندرانيك تيموريــان ،)6/5( عليرضــا نقــيزاده ،)6( عليرضــا ارجمنديــان ‪63( )5/5(‬ پيمــان بابايي)، رضا خالقي فر )6( سرمربي: لوكا بوناچیچ

سپیدرود رشت: ايمــان صادقي ،)3( سيد هادي موســوي ،)2/5( توحيد غالمي ،)2( ميثم فردوســي ،)2/5( سيداحمد آهي ،)3( حســين كعبي ،)4( مهــرداد جماعتي ،)4( ميعــاد يزدانــي(4)(47- غالمرضــا رضايــي)، عمــاد ميرجــوان ‪-64( )4/5(‬ سيدمحمد ميري)، محمد نزهتي ‪-67( )5(‬ محمد لطفي)، حسين ابراهيمي(5/5) سرمربي: علي نظرمحمدي

بازي دو تيــم بدون امتياز تا اين هفته از رقابتها يعني گســترش فــوالد تبريز و ســپيدرود رشــت در حالي آغاز شد كه هر دو تيم نياز به سه امتياز اين ديدار داشتند. بازي با حمالت شاگردان نظرمحمدي شروع شــد و آنها خيلي زود توانســتند موقعيت خطرناكــي روي دروازه حريــف بــه وجود بياورند اما نتوانستند از آن استفاده كنند.

دقيقــه 5 تيرك دروازه گســترش به لرزه در آمد تا شاگردان نظر محمدي نشان دهند براي گرفتن امتياز به تبريز رفته است. آنهــا تا ميانههاي نيمــه اول چند بار تا مرز فروپاشــي دروازه حريف پيش رفتند اما در نهايت موفق به اين كار نشدند تا تيم ميزبان نيز اندكي تغيير وضعيت دهد و سعي در به خطر انداختن دروازه ســپيدروديها داشته باشد. نيمه اول بازي با ميدان داري و حفظ توپ سپيد رود به پايان رسيد اما اين برتري نسبي سودي به حال شاگردان نظرمحمدي نداشــت. نيمه دوم متعادلتــر از نيمه اول شــروع شــد تا جايي كه دروازهها كمترين تهديد را داشــتند. بعد از گذشت قريب به 20 دقيقه از نيمه دوم كم كم حمالت روي دروازهها بيشتر شــد تا جايي كه پاسكاري خــوب ســپيدروديها موقعيتهاي خوبي بــراي آنها به وجــود آورد اما همــه آنها از دست رفت و گلي وارد دروازه گسترش نشد و فرناندو دخســوس همچنان دروازهاش را بسته نگه داشت.

دقيقه 93 بازي در حالي كه ثانيههاي پاياني بازي ســپري ميشــد، پرتــاپ بلند آندرانيــك تيموريــان بعــد از پاســكاري گسترشيها در محوطه جريمه توسط حاج محمدي به خالقي فر رســيد و او توانســت قفل دروازه سپيدرود را در ثانيههاي پاياني باز كند.

بعــد از اين گل فرصتــي براي جبران نبــود تا ســپيدرود باز هم بــدون امتياز به خانهاش برگردد و گسترشــيها اولين ســه امتيازشــان را در خانه كسب كنند تا ليگ را اميدوارتر ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.