كنايه بوناچيچ به خودش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم گســترش فوالد تبريز بعد از دو باخت سنگين سرانجام در هفته سوم تيم سپيدرود رشت را در ثانيههاي اضافه بازي شكست داد تا سه امتياز باارزش در تبريز بماند.

لوكا بوناچيچ، ســرمربي تيم فوتبال گســترش فوالد كــه حاال فشــار روحي كمتري را احساس ميكند خيلي راحتتر صحبت ميكند. او برخالف ســرمربي تيم ســپيدرود اعتقاد دارد كه تيمش در نيمه دوم بازي بهتري را ارائه داد. بدون شــك اگر آنها در اين بازي هم پيروز نميشدند امروز همه اخبار پيرامون اين تيم شكل و شمايلش فرق ميكرد: « بازي را ميتوان به دو بخش تقســيم كــرد. نيمه اول تيم حريف برتري داشــت و بــازي را كنترل ميكرد اما نيمه دوم ما بازي را در دســت گرفتيــم. در 30 دقيقه پاياني هم فشــار كافي به حريــف وارد كرديم؛ البته خوش شــانس هم بوديم كه تالش بازيكنان به بار نشســت. در كل مستحق اين پيروزي بوديم، چون بازيكنان خيلي تالش كردند تا موقعيت گلزني پيدا كنند. به بازيكنانم تبريك ميگويم كه نخستين برد در ليگ امسال را كســب كردند. ما در كادر فني بحثهــاي زيادي داريم. ابتــدا بايد روي مالكيــت توپ كار كنيم تا شــرايط بهتر شود. نيمه اول بد بوديم و دليلش اين بود كه نتوانستيم ميانه ميدان را كنترل كنيم اما در نيمه دوم 5 بازيكن در ميانه ميدان گذاشتيم، ريســك كرديم و به نتيجه هم رسيديم. در بازيهاي آينده ما خيلي بهتر خواهيم شد و فوتبال بهتري ارائه خواهيم كرد.» لوكا دليل بهتر بازي كردن تيمش در نيمــه دوم را به تغيير تاكتيك تيمش نســبت ميدهد: « بيــن دو نيمه آرايش بــازي خود را تغييــر داده و با دو مهاجم بازي كرديم. خوششانســي كه داشتيم اين بود كه توانســتيم به پيروزي برسيم. بايد تالش كنيم تا ديگر شرايط نيمه اول بازي براي ما تكرار نشود چون ساير تيمها ممكن اســت از فرصتها اســتفاده كرده و به ما گل بزنند.» لــوكا اعتقاد دارد كه آندرانيــك تيموريان هنوز به مرز آمادگي كامل نرسيده اســت اما آنقدر به او ايمان دارد كه مطمئن اســت بــه زودي عصاي دســتش خواهد شــد: « آنــدو را اضافه كرديم تــا به ما كمك كنــد اما آمادگي كامــل را نداشــت و مجبــور بوديم به او اســتراحت بدهيم تا به آمادگي باال برسد. از بازيكنــان بايد حمايت شــود تا نتيجه بگيرند.» به نظر ميرســد لوكا همچنان به فكر جذب بازيكن خارجي اســت: « ما سه بازيكن خارجي داريم و ميتوانيم يك آسيايي جذب كنيم. مدتي است كه دنبال يك بازيكن هســتيم و تماسهاي زيادي هم گرفتيم. ترجيح ميدهيم بازيكن تيم ملي باشــد اما قيمت آنها باال است و بايد وضعيــت بودجهمان را بررســي كنيم.» لوكا از اين پيروزي به دســت آمده آنقدر خوشــحال اســت كه حاال به خودش هم كنايه ميزند. او اگر ايــن روزها خبرنگار بود چه سوالي از خودش ميپرسيد: « به او ميگفتم برود خانهاش.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.