اشتباه پشت اشتباه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشته معتمدي ‪Fereshte Motamedi‬

مشكلي كه براي پنجره نقل و انتقاالت استقالل خوزستان به وجود آمد آنقدر عجیب بود كه نه باشگاه از آن سر در ميآورد و نه فدراسیون فوتبال. ظاهرا كنار پنجره نقل و انتقاالت استقالل خوزستان در سايت فیفا، ستارهاي درج شده بود كه هیچ مسوولي معني آن ستاره را نميدانست. فقط مطمئن شده بودند كه بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه استقالل خوزستان مشكلي نظیر آنچه برای تراكتورسازي تبريز و استقالل تهران به وجود آورد، برای آنها ايجاد نخواهد كرد. وگرنه فدراسیون بینالمللي فوتبال (فیفا) براي فدراسیون فوتبال ايران و باشگاه استقالل خوزستان نامه ميزد. پس بايد دنبال دلیل ديگري باشند تا مشكل را حل كنند.

استقالل خوزســتان كه كارش را دير شروع كرد و همچنان مشكالت زيادي دارد، در ادامه نقــل و انتقاالت بــه دنبال جذب چنــد بازيكن خارجي بود تا بتواند مشــكل خط حمله را حل كند. بر اين اساس عبدا... ويسي سرمربي تيم آبي خوزستاني 2 بازيكن را مــد نظر قرار داد. يــك بازيكن برزيلي و يــك گرجســتاني. نكته جالب اين اســت كه مشــكل بازيكن برزيلــي خيلي زود حل شد و با رســيدن مجوز بازی او، قراردادش به ثبت رســيد اما يكــي، دو روز بعد وقتي مسووالن باشگاه اســتقالل خوزستان قصد داشــتند قرارداد تاوادزه، بازيكن گرجستاني را ثبــت كنند متوجه شــدند پنجره نقل و انتقاالتيشان در سايت فيفا بسته شده است.

اين مســاله را ويســي خيلــي زود در كنفرانــس خبري اعالم كــرد. البته همين موضوع باعث دلخوري بعضي از مســووالن باشگاه شــد چراكه معتقد بودند مشكل به وجود آمده، نبايد خيلي زود رسانهاي ميشد اما رسانهاي شــدن آن باعث شد فدراسيون فوتبال به فكر حل مشــكل باشد. در بررسي كه حامد مومني مسوول TMS فدراسيون فوتبال و عضو كميته روابط بينالملل داشت، متوجه شد كه باشگاه اســتقالل خوزستان مشــكلي براي نقل و انتقاالت نــدارد و باز نشــدن پنجره نقل و انتقاالتي دليل ديگري دارد كه شايد به كاربر آن مربوط ميشود.

ظاهرا مسوول TMS باشگاه استقالل خوزستان چندان به استفاده از پنجره نقل و انتقاالتي اين سايت آشنايي نداشته و شايد هم گذرواژه را چند بار به صورت اشتباه وارد كرده كه باعث شــده چنين مشــكلي براي استقالل خوزستان به وجود بيايد. دقيقا مثل زماني كه گذرواژه پست الكترونيكي (ايميل) چند بار به شــكل اشتباه وارد شود كه اين صفحه بسته ميشــود تا از روشهاي ديگر مثل جواب دادن به سواالت انتخاب شده يا شــماره تلفن همراه، بتوان گذرواژه جديد را انتخاب كرد و وارد شد.

اينكه اشــتباه از سوي مسوول TMS باشــگاه استقالل خوزســتان صورت گرفته تا حدودي براي همه مســجل شده، چراكه او بعد از مشــكل به وجــود آمده، نامهاي به فيفا زده كه اشــتباهات اماليي زيادي دارد. نامهاي كه چند جمله بيشــتر نداشــت اما چندين اشــتباه در خود جاي داده بود، در حالي كه او ميتوانســت حداقــل از كميته بينالملل فدراســيون فوتبــال كمك بگيرد تــا نامه بهتري به فيفا بزنــد. در هر صورت چيزي كه مشــخص شــده اين اســت كه مشكل بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالتي باشــگاه استقالل خوزســتان هيچ ارتباطي به بدهيهاي اين باشــگاه ندارد و دليل آن فقط اشتباه مسوول TMS باشگاه استقالل خوزستان بود؛ مسوولي كه ظاهرا پسر يكي از مســووالن سابق استقالل خوزستان است و احتماال فقط به واسطه اين نسبت فاميلي به باشــگاه استقالل خوزستان راه پيدا كرده اســت. حاال بايد ديد اين نامــه چه جوابي دريافت ميكند و چه زماني مشــكل پنجره نقل و انتقاالتي باشــگاه استقالل خوزستان حل ميشود تا قرارداد تاوادزه ثبت شود و او بتواند به استقالل خوزستان در فصل هفدهم كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.