دايي در جست و جوی جامی تازه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقالل خوزستان یك- سایپا 2

* كريم عزيزنژاد پنجشنبه ،96/5/19 هفته ســوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت: ،20:30 تماشاگر: 500 نفر استقالل خوزستان يك گل: رضا كرمالچعب )80( سايپا 2 محمد عباسزاده ،)56( علي قليزاده )60( داور: مهدي مرجانزاده كمكها: مهدي عالیقدر، حسن انتظاري اخطار: علیرضا زندوي، ســلمان بحراني (استقالل خوزستان)، مهدي ترابي، رضا اسدي (سايپا) بازيكن برتر: علي قليزاده (سايپا)

اســتقالل خوزســتان: وحيــد شيخويســي (۶)، عقيل كعبي ،)4( موسي كوليبالــي ،)5( ابوالفضــل عاليــي ،)4( عليرضا زنــدوي ،)4( ميثــم دورقي ،)4( ســلمان بحراني ‪(۶۶- )3(‬ طالب ريكاني)، حكيــم نصاري ،)5( حســين صادقي )3( -55( يونس دلفي ،))3( ســعيد زارع )3( -۶3( عليرضا دغاغله)، رضا كرمالچعب )5(

سرمربي: عبدا... ويسي سايپا: محمدرضا اخباري (۷)، دانيال ماهينــي (۶)، رضــا عليــاري ،)5( روزبه شاهعليدوســت ،)5( محمد دانشگر (۶)، اميد خالدي (۷)، آرش رضاوند (۶)، رضا اســدي (۶)، مهدي ترابي (۶) -90( حامد شــيري)، علي قليزاده ‪-84( )۷/5(‬ رضا جعفري)، محمد عباسزاده ‪-90( (۷)‬ محمد سليماني)

سرمربي: علي دايي اســتقالل خوزستان كه قبل از بازي با سايپا به خاطر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت، شــوكه شــده بود، ظاهرا روحيه مناسبي براي بازي نداشت. البته در مقابل سايپا بدون توجه به گرماي هوا، با قدرت به ميدان رفت تا دومين پيروزي خود را به دســت بياورد. در اين بازي ســايپا تيم برتر ميدان بود كه توانست به هدفش هم برسد و 3 امتياز را كسب كند.

در نيمه اول بازي در ابتدا شاهد يك بازي متعادل بوديم اما كمي بعد ســايپا توپ و ميدان را در اختيار گرفت و چند حمله تدارك ديد. ايــن تيم حتي در دقيقه 35 هم صاحب يك موقعيت خوب شــد كه خطاي موسي كوليبالي مانع از آن شد؛ خطايي كه جنجال زيادي به پا كرد چراكه سايپاييها معتقد بودند پنالتي شده اما داور پنالتي نگرفت.

بعد از اين خطا، ســايپا همچنان حمالت خود را ادامه داد اما در نيمه اول به گل نرســيد تا هر 2 تيم بــدون گل به رختكن بروند. در نيمه دوم باز هم ســايپا بهتر كار كرد كه در دقيقه ۶5 به گل رســيد. در اين لحظه ارســال خوب روزبه شاهعليدوست به محوطه جريمه با اشتباه فاحش ابوالفضل عاليي در دفع توپ مواجه شد تا توپ به محمد عباسزاده برســد. عباسزاده هم فرصت را غنيمت شــمرد و با شوتي سركش دروازه استقالل خوزستان را باز كرد. بعد از اين گل، بازي كمي متعادلتر شــد اما باز هم حمالت سايپا زهردارتر بود. به اين ترتيب در دقيقه 0۶ علي قليزاده پشــت محوطه جريمه با يك توپربايي و جا گذاشــتن عاليي و سعيد زارع، به محوطه ۶ قدم رسيد و قبل از اينكه شيخويســي كاري كند، توپ را از زير دســتان او به گل تبديل كرد. با اين گل، خيال سايپاييها از پيروزي راحت شد اما استقالل خوزستان كه ديگر چيزي براي از دســت دادن نداشــت، حمالت خود را بيشتر كــرد. اين تيم چند حمله تدارك ديد اما درخشــش خوب محمدرضا اخباري مانع از گل شــدن آنها شد. اين روند ادامه داشت كه در دقيقه 80 يك كرنر نصيب استقالل خوزستان شد و طالب ريكاني پشت توپ رفت. ريكاني توپ را به خوبي به محوطه جريمه سايپا فرستاد كه رضا كرمالچعب با ضربه ســر ديدني موفق شد يكي از گلها را جبران كند. با اين گل، تيم ميزبان اميدوار به كســب تساوي شد و حمالت خود را بيشتر كرد اما دفاع و دروازهباني خوب سايپا مانع از گلهاي ديگر شد تا تيم علي دايي اولين پيــروزي خارج از خانه و دومين پيروزي خود را به دســت بياورد و نشان دهد اين فصل ميتواند در حد يك مدعي ظاهر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.