هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

ضمن احترام تمام قد به قوانين كشور نميخواهيم سر اين قصه شــجاعي و حاجيصفي اينجا چيزي بنويسيم چون تكليف در اين زمينه مشــخص اســت و قوانين داخلي به ما گفته خط قرمزها كجاســت. منتهي اين توييت جديد آقــاي تتلو آنقدر بامزه بود كــه آدم حيفش ميآيد به آن اشاره نكند! اســتاد اعالم فرمودهاند كه محروم كردن اين دو بازيكن از تيم ملي اتفاق خوبي اســت چون ما در اين مملكت هزاران جوان شايسته داريم كه پشت در ماندهاند! يكي از همين جوانها آقاي تتلو اســت كه مدتهاست دارد زور ميزند يك طوري خودش را به فوتبال ايران حقنه كند اما نميتواند! دليلش هم البته خيلي ساده است. در فوتبال ايران انتخاباتي برگزار نميشود كه كسي بخواهد به خاطر آراي احتمالي، چشــمانش را روي تتوهاي ايشــان ببندد ضمن اينكه استاد بســيار هم خوش اشتها تشريف دارند و فقط براي شــمارههاي هفت و هشت استقالل ميآيند وســط نه مثال براي آزمايش دادن در يك تيم ليگ دويي! بنده اصال كار به قصهاي كه در باال عرض شد ندارم. باالخره يكســري قوانين و مقررات ما داريم، يكسري هم قوانين و مقــررات فوتبال دنيا دارد. ايــن دو تا را بايد بگذاريم كنار هم مقايسه كنيم، به يك تصميمي برسيم كه بعدا به ضرر كشورمان هم تمام نشــود! اما اينكه يك آدمي بخواهد به اين بهانه، عقده راه ندادنش به فوتبال را برطرف كند نهايت كوچكي شخصيت است. اين را نمينوشتم خفه ميشدم!

امان از فجازی

منشا آخر بازي ميرود هوار هوار! بالفاصله خبر و تحليل و تفصيل منتشــر ميشود كه منشا شــاكي بوده كه چرا به او پاس نميدهند! بالفاصله دوازده هزار نفر - ســاعت توييت / مقاله / كامنت در شــبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي منتشر ميشــود كه از باندبازي در پرسپوليس و ترس بازيكنان اين تيم از محبوبيت منشا خبر ميدهد. 10 دقيقــه بعد خبر ميآيد كه منشــا شــاكي بوده كه چــرا دو هفته پي در پي اســت بــراي آزمايش دوپينگ انتخاب ميشــود! دوبــاره ده هزار نفر - ســاعت توييت / مقالــه/ كامنــت توليد ميشــود در مــورد محكوميت گرفتــن آزمايــش پي در پــي دوپينگ از يــك بازيكن! احتماال اگر ده دقيقه بعد خبر ميآمد كه منشــا ناراحت بوده كه چرا خانومش براي شام باقالي دمي بار نگذاشته، ده هزار نفر - ســاعت توييــت / مقاله / كامنت در فضاي مجازي در محكوميت تنبلي خانمها در خانه و فوايد باقالي دمي براي ريكاوري بازيكنان فوتبال در فضاي مجازي به مغز و اعصاب و روان ما فرو ميكردند! نتيجــه اخالقي: لطفا قبــل از اينكه در مــورد يك خبر تحليلهاي حكيمانه خود را با گوشكوب وارد مغز ما كنيد، اول از صحت و سقم خبر مطلع شويد!

لیگ عربستان که نیست!

واقعا در ليگ ايران چه خبر اســت؟ سپيدرود بعد از قرني آمده ليگ برتر، هنوز به هفته سوم نرسيده يك باليي سر سرمربي آوردهاند كه خودش در كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرده اگر مشكل منم ميروم! برادر من كجا ميروي؟ تازه هفته ســوم اســت! بمان كارت را بكن! تيم نتيجه گرفت بمان. نگرفت برو ولي هفته سوم؟ از چند هفته قبل از آغاز ليگ همه داشتند زور ميزدند سرمربي اين تيم را عوض كننــد. خب خوش انصافها يــك فرصتي بدهيد. بعد به كشورهاي همسايه جنوبي ايراد ميگيريم! منصوريان را در هفته دوم تهديد به بركناری كردهاند. ســرمربي سپيدرود و چهارتــا تيــم ديگر هم هنوز ليگ داغ نشــده در خطر بركناري هســتند! عزيزان بگذاريد ليگ منعقد بشود بعد دست به اخراج بزنيد!

چاقوکشي فرخنده

به ســالمتي و ميمنتــي و مباركي فــرزاد حاتمي و امير حســين صادقي با كارد ميوه خوري به جان هم افتادند! ما اين اتفاق فرخنده و فرهنگي را به مديران دو باشــگاه تبريك عرض ميكنيم مخصوصا مدير آن باشــگاهي كه بازيكنش دســت به چاقو برد! البته امكانات نبود كه پاي چاقوي ميوه خوري وسط آمد وگرنه اگر راه دست دوستان بود شايد سالح گرم هم به وسط ميآمد! مثال ليوان چاي داغ را در نظر بگيريد؟ خودش يك نوع ســالح گرم است! لوله قليان هم يك نوع ســالح گرم است. سالحهاي گرم ديگري هم داريم. مثال فندك خودش يك نوع سالح گرم است. حاال اين بار نشد دفعات بعدي! چيزي كه براي دعوا زياد است وقت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.