روزهای شلوغ عباس چمنيان و بچههايش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

عباس چمنيان روزهای شــلوغ و پرفعاليتی را میگذراند. او از يك سو تيم ملی زير 16 سال فوتبال ايران را مهيای مسابقات مقدماتی زير 16 ســال آسيا كه شــهريورماه در همدان برگزار میشــود، میكند و از جانب ديگــر در ماموريتی مهمتر و در راستای وظيفه اصلیاش تيم ملی نوجوانان (زير 17 سال) ايران را در اواسط مهرماه در جام جهانی اين رده سنی و هند شركت خواهد داد. چمنيان براساس شناخت قبلی كه از ياسوج داشت، اين شــهر را به عنوان محل برپايی اردوی جاری تيم ملی زير 16 ســال انتخاب كرده و اينك میگويــد كه حاصل اين اردو مثبت بوده است. حتی ورزشگاه 15 هزار نفری ياسوج كه پس از افتتاح نيمهرســمیاش مدتی راكد مانده بود، به يمن حضور شاگردان چمنيان در آنجا و فعاليتی كه داشتند، تكانی به خود داده و گرد رخوت را از پيكرش زدوده اســت. تيم ملی زير 16 سال طی اين مدت يك بازی دوستانه را برابر تيم دنای ياسوج هم برگزار و آن را با نتيجه 6 بر يك فتح كرده و همين مســاله اميدهای چمنيان را بــرای اينكه ايران صعود كننده حتمی از گروهش در رقابتهای مقدماتی آســيا باشد، افزايش بخشيده اســت. با اين حال آنچه كار مهمتر و بزرگتر چمنيان محسوب میشود، مساله شــركت تيم ملی نوجوانان در جام جهانی اين رده ســنی اســت. چمنيان میگويد از روند كارهای تمرينی و تداركاتی اين تيم هم راضی است و او حتی تعدادی از بازيكنان ليگ برتــری را نيز در خدمت دارد كه يونــس رافعی يكی از آنها اســت و اگر جز اين بود او اينگونه با نظری مساعد نسبت به فرجام كار شــاگردانش در ميدانی دشــوار مثل جام جهانی نمینگريست.

امیدوارتر از پیروانی حريفــان تيم ملی زير 17 ســال ايران در آن ميــدان، آلمان، كاستاريكا و گينه هستند و با اينكه آلمان در اين عرصه خاص يك تيم كارنامهدار و قوی است و كاستاريكا و گينه هم خطرات ويژه خود را دارند، اما چمنيان نســبت بــه صعود از گروهش بدبين نيســت و اين امر را غيرممكــن نمیداند. اين در حالی اســت كه تيم ملی جوانان دو ماه و اندی پيش در جام جهانی اين رده سنی در خاك كره جنوبی از گروهی بالنسبه مشابه كه ساير تيمهای آن كاستاريكا، زامبيا و پرتغال بودند، باال نيامد و هرچند چنان نتيجهای يك هشدار و روشن كننده راه پيشروی نوجوانان و يك عامل پيشبينی نسبی برای اين تيم نيز به شمار میآيد اما چمنيان اميدوارانهتر از اميرحسين پيروانی صحبت میكند كه امسال هم در تيم ملی جوانان ناموفق بوده و هم تيم ملی اميد را در رقابتهای مقدماتی قهرمانی اميدهای آسيا به ساحل نجات نرساند.

گشایش الزم بــه گفته چمنيان وی شــناخت الزم را از روشكار ســه تيم همگروهی ايران پيــدا كرده و روشهای تمرينی تيمش را نيز بر همين اســاس تنظيم كرده است. سفر احتمالی به اسپانيا و برپايی اردويی تمرينی در اين كشــور اروپايی و انجام بازیهای تداركاتی برابر فرانسه و مكزيك از ديگر نكاتی است كه چمنيان روی آن حســاب باز كرده و اميدوار اســت كــه اين رويدادها گشــايش الزم را در كار نوجوانان به قصد حضوری خوشتر در آوردگاه جهانی هند ايجاد كند. تيم ملی نوجوانان چهارم مهر به اســپانيا میرود و روزهای ششم و نهم اين ماه با تيمهای مورد بحث ديدار خواهد كرد و از همين كشور به سوی هند پر خواهد كشــيد تا در جام جهانی نوجوانــان 2017 كه از 16 مهر آغاز میشود بختآزمايی كند. 22 بازيكن در آن سفر نهايی همراه با چمنيان خواهند بود و آن زمان مشخص میشود حاصل 15 ماه كاركردن مداوم او با نوجوانان فوتبال ما چه بوده و تيم ملی اين رده سنی چه ميزان ســقف پرواز در هند خواهد داشت و روزهــای پركار فعلی چمنيان چه فرجامی را برای فوتبال ما به تصوير خواهد كشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.