تنفس مصنوعي براي فوتبال بیمار

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بدهيهاي فوتبال ایران مدتهاست آوازه جهاني پیدا کرده و بدل به یــک اتفاق روتین شــده. باشــگاههاي ایراني ســال هاست که زیانده هستند و هر ســال بدهي روي بدهي ميگذارند تا کوه بدهيها بزرگ و بزرگتر شود. در سالهاي اخیر هیچ بازیکني نبوده که بتواند حق و حقوق خود را از باشگاه متبوعش دریافت کند و ظاهرا باشگاههاي ایراني ساخته شدهاند تا مطالبات بازیکنان خود را پرداخت نکنند و از انجام تعهدات طفره بروند. در این ســالها هر خارجي که به ایران پا گذاشــته با طلبکاري از ایران رفته و الجرم به فیفا شکایت کرده و حتي یک مــورد هم نميتوان یافت کــه بازیکن و یا مربي خارجي بدون شکایت ایران را ترك کرده باشد. نتیجه چنین سیاستي بدهيهاي کالني است که بر جاي ميماند و تبعات ناگواري چون محرومیت و کســر امتیاز را براي باشگاههاي ایراني به همراه دارد. آش آنقدر شــور شــده که بازیکنان داخلي نیز خســته از این همه بي تعهدي دســت به دامان ای اف سی شدهاند تا بلکه به حق و حقوق خود برسند.

ســیر صعودي شــکایات از باشگاههاي ایراني و ورود بازیکنان ایراني به این ماجرا سبب شده تا ایافسی با یک اولتیماتوم شدیداللحن براي باشــگاههاي ایراني ضرباالجل تعیین کــرده و تهدید کند در صــورت عدم پرداخت بدهيها باشــگاههاي ایرانــي را از حضور در لیــگ قهرمانان آســیا محــروم خواهد کرد. بنابراین هیچ راه چــارهاي جز پرداخت بدهي و صاف کردن این کوه غول آســا وجود ندارد. کنفدراســیون فوتبال آســیا چندي قبل طي ضرباالجلي براي باشگاههاي ایراني حاضر در لیگ قهرمانان آســیا خواهان این شد که آنها تمام بدهيهاي خود به افراد حقیقي، حقوقي و مالیاتي را تا 31 آگوســت 9( شهریور) تسویه کننــد و در غیر اینصــورت نميتوانند مجوز حرفهای دریافت کنند که این مســاله به منزله حذف از لیگ قهرمانان آسیا است.

یک تهدید بــزرگ و جدي کــه به هیچ عنوان آن را نميتوان پشــت گوش انداخت و نادیده گرفت و با توســل به شیوههاي سنتي و دم دستي ماست مالي و رفع و رجوع کرد. نهاد بینالمللي همچون ایافسی با همه ایرادات و نقایصي که دارد، یک مرجع رسمي و قانوني است که ثابت کرده در قبال تخلفات به ویژه اگر یک پاي قضیه ایران باشد، هرگز کوتاه نميآید امــا پرداخت کوه بدهيها از توان باشــگاهها و حتي نهاد بزرگتــري چــون وزارت ورزش و جوانان نیز خارج اســت و آنقدر زیاد شــده که فیل را هم آب ميکند.

نماینــدگان ایــران در لیــگ قهرمانان ســال آینده 4 تیم پرســپولیس، اســتقالل، تراکتورســازي و نفت تهران هستند که همه آنها بدهيهاي هنگفتي از فصول گذشــته در کارنامهشــان باقي مانده است. از سوي دیگر با توجه به اینکه پرداخت این بدهيهاي سنگین در مدت کوتاه تــا 9 شــهریورماه امکانپذیر نیســت و نیاز به برنامهریزي دقیق از ســوي مالکان و مدیران باشــگاهها دارد، خطر حذف از لیگ قهرمانان روي باشــگاههاي ایران سایه افکنده است. از این رو مســووالن فدراسیون بــراي جلوگیــري از آبروریزي در ایــن باره رایزنيهاي متعددي با مسووالن کنفدراسیون فوتبال آســیا آغاز کردند که در نهایت به سفر مهدي تاج به کشور مالزي ختم شد.

رییس فدراســیون فوتبال در سفري که به مالزي داشــت، توانست دســتاورد مهمي براي باشــگاههاي آســیایي به ارمغان بیاورد که حکایــت از دریافت مهلــت دوماهه براي پرداخــت بدهيها دارد. در جلســاتي که تاج با دبیر کل کنفدراســیون فوتبال آسیا و سایر مسووالن این ارگان داشــت، مسائلي از قبیل پولهاي بلوکه شده ایران در آسیا و فیفا مطرح شد و اعالم شد این بدهيها با توجه به مشکالت اقتصادي به فوتبال ایران تحمیل شــده است. همچنین تاج با اســتناد به صحبتهایي که با شیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا در گذشته انجام داده بود، خواهان این شد که ایافســی در مواجهه با موضوع بدهکارها در فوتبال نرمش نشان دهد.

در پایــان گفتوگوهاي طوالني مدت در این باره، قرار بر این شد که مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به فوتبال ایران دو ماه دیگر تمدید شــود. به این ترتیب که با پایــان یافتن مهلت فوتبال ایران در تاریخ 9 شــهریور فدراسیون فوتبــال تقاضایي دربــاره تمدیــد مهلت به ایافسی ارســال ميکند و آنها دو ماه تنفس را براي 4 باشــگاه تراکتورسازي، پرسپولیس، اســتقالل و نفت تهران در نظــر ميگیرند تا بتوانند بدهيهاي خــود را رفته رفته پرداخت کننــد و از خطر حذف از لیگ قهرمانان آســیا بگریزند.

بر این اساس تراکتورسازي، پرسپولیس و استقالل زمان بیشتري خواهند داشت تا براي پرداخت بدهيهایشــان اقــدام کنند. این در حالي اســت که نفت تهران هنوز مجوز رسمي براي حضور در مسابقات لیگ برتر را نیز ندارد و حسابش با 3 باشگاه دیگر تقریبا جدا است. از ســوي دیگر اگر نفتيها بتوانند مجوز سازمان لیــگ و فدراســیون را براي حضــور دائمي در لیگ برتــر بگیرند آنها نیز شــامل قوانین ایافسی ميشوند و باید تا پایان مهلت جدید بدهيهایشان را پرداخت کنند.

مدیــران باشــگاههاي آســیایي هنوز واکنشي به این موضوع نشــان ندادهاند و باید دید آنها چه تصمیمي با توجه به مهلت دوماهه درباره نحــوه پرداخت بدهيهایشــان اتخاذ خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.