موتورسواري مسلمان در حضور بدل رسن

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تمرین نوبت عصر دیروز پرسپولیس از ســاعت 17:30 در ورزشگاه کاظمي برگزار شد. منوچهر شــفقتیان پیشکسوت باشگاه پرسپولیس میهمان ویژه سرخها بود که در محل تمرین این تیم حضور پیدا کرد. حدود 20 خانم قصد داشــتند به ورزشگاه کاظمي آمده و تمرین سرخپوشان را تماشا کنند اما این اجازه به آنها داده نشد.

بازیکنان پرسپولیس ابتدا در جلسهاي یک ســاعته با حضور برانکو شرکت کردند و سرمربي تیم پرســپولیس نکات فني مد نظرش را به اطالع بازیکنان رساند.

بازیکنان رده سني امید پرسپولیس که شــنبه در تمرین شرکت نداشتند، در محل تمرین حاضر شدند.

محسن ربیعخواه در تمرینات گروهي حضور پیدا کرد و پابهپاي سایر بازیکنان به کار با توپ مشغول شد. وضعیت این بازیکن زیر نظر کادر پزشــکي پرســپولیس مورد بررسي قرار گرفت تا برنامه تمریني خود را دریافت کند. در صورت تایید کادر پزشکي او قــادر خواهد بــود به تمرینــات گروهي بازگردد و در برنامــه برانکو براي حضور در جدال مقابل سیاه جامگان قرار گیرد.

زمانــي کــه آدام همتــي بازیکن تیم پرســپولیس در محل تمرین پرســپولیس حاضر شد برخي از هواداران به خیال اینکه بشــار رســن به تمرین آمده به تشویق این بازیکن مشــغول شدند اما در نهایت متوجه اشتباه خود شدند. بازیکنان تیم پرسپولیس ابتدا دقایقي زیر نظــر مارکو به گرم کردن خود پرداختند. محسن مسلمان در اقدامي جالب توجه با یک دستگاه موتورسیکلت در محل تمرین پرسپولیس حضور پیدا کرد.

انجام تمرینــات تاکتیکي بخشــي از تمرین دیــروز بازیکنان پرســپولیس بود. تمرینات حمله و تمرینات دفاعي قســمتي از تمرین بازیکنان پرسپولیس بود.

با آمادگي ســیدجالل حسیني به نظر ميرســد برانکو ایوانکوویچ از دیــدار برابر ســیاهجامگان تغییــرات مدنظرش در خط دفاعي را شــکل دهد و انصاري را به سمت چپ ببرد تــا او بعد از یک فصل و اندي بار دیگر به پست تخصصياش بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.