وساطت نکنید، تا آخر پیگیری میکنیم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مهرداد میناوند بازیکن پیشین پرسپولیس روز جمعه گذشته در یک برنامه تلویزیونی از الفاظ نامناســبی علیه علیرضا منصوریان و سیدمهدی رحمتی، سرمربی و کاپیتان استقالل استفاده کرد که واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت. در همین رابطه باشگاه استقالل در واکنش به این اقدام میناوند، بیانیهای را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«جمعه شــب گذشته در یکی از شــبکههای تلویزیونی برنامهای به صورت زنده پخش شد که صحبتهای میهمان و مجری این برنامه باعث تاسف و تعجب بســیار باشگاه اســتقالل و هواداران میلیونی آن گردید. باشگاه اســتقالل به دلیل اینکه شأن و جایگاه خود و هوادارانش را باالتر از پاســخگویی به چنین فردی میداند، ضمن محکوم کردن بیاحترامی صــورت گرفته در یک برنامه تلویزیونی، اعالم میکند به صورت رســمی و از طریــق مراجع قانونی این مســاله پیگیری خواهد شــد. ضمن اینکه از ریاست محترم ســازمان صدا و سیما و شورای نظارت در صدا و سیما، بــه دلیل اهمیت و جایگاه واالی رســانه ملی، تقاضــای برخورد جدی و قاطع با مقصران و تحریککننــدگان این بیحرمتی را دارد. بدون تردید مدیران محترم رســانه ملی، به هیچ وجه انتشــار بیحرمتی و بیاخالقی را نپســندیده و انعکاس و رواج ارزشها و اخالقیات را وظیفه اصلی خود میدانند. همچنین باشگاه استقالل از کلیه پیشکسوتان محترم و ارجمند در تمامی رشــتههای ورزشــی تقاضا دارد اجازه بدهند این موضوع روال طبیعی و قانونی خود را طی کرده و به سرانجام برسد و از وساطت کردن در مورد خاطیان خودداری کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.