تساوي اسکیلستونا با حقیقي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در ادامه هفته نوزدهم رقابتهاي لیگ ســوئد، تیم فوتبال اسکیلستونا میهمان آیک ســولنا تیم ســوم جدول ردهبندي بود و این دیدار با تســاوي یک بر یک به پایان رســید. در این دیدار علیرضا حقیقي دروازهبان ایرانــي 90 دقیقه در ترکیب اسکیلســتونا به میدان رفت. اسکیلستونا با این تساوي 8 امتیازي شد و همچنان در قعر جدول لیگ سوئد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.