نصف جهان پايتخت مصدومان بزرگ

آسیب دیدگي لعنتي هیچ گاه دست از سر ستارههاي فوتبال اصفهان برنداشت. هر چند نویدكیا اصلیتي ترك زبان دارد و البته حدادي فر هم اهل شهركرد است اما این دو در فوتبال اصفهان رشد كردند، پلههاي ترقي را در تیمهاي پایه سپاهان و ذوب آهن پیمودند و ظرف چند سال به ستارهه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

دليل اين همه آســيب ديدگي چيســت؟ آسيب ديدگيهايي شديد كه باعث شده تا قاسم حداديفر يك ســوم از دوران فوتبال خود را از دست بدهد و فقط به مداواي پاي خود بپردازد. آنهايي كه حدادي فر را از نزديك ميشناســند خوب ميدانند كه او نه اهل حاشــيه است و نه زندگــي به هم ريختهاي دارد. در اين ســالهاي اخير هم نه اســير حواشي شده و نه بگو مگويي با مربي، بازيكن و يا حتي رسانهها داشته.

حــدادي فــر بــراي ســومين بــار دچار آسيبديدگي شد. آسيب ديدگي از ناحيه رباط صليبي. او فصل قبل هم همين دوران را تجربه كرد. دوراني تلخ براي هافبكي كه قرار بود يك تنه ذوب آهن را به موفقيت برســاند. او يكي از مهرههاي موثر ذوب آهن بود اما امان از آسيب ديدگي كه اجازه نــداد حداديفر به ذوب آهن كمك كند، بدرخشد و در تركيب اين تيم باشد.

حداديفر بخش اعظمي از بازيهاي فصل قبل را به دليل آســيب ديدگي از دســت داد. فقــط هفتههاي پاياني ليگ بود كه عصا را كنار گذاشت، تمرين را آغاز كرد و سرانجام به تركيب ذوب آهن رســيد. او آمد و ذوبآهن توانســت دوران درخشان گذشــته را تكرار كند. اين بار با كســب عنوان چهارمي كه ميتوانست ذوب آهن را به آسيا برساند اما شكست تراكتورسازي مقابــل نفت تهران در فينــال جام حذفي تمام آرزوهاي اين تيم را نقش بر آب كرد.

براي فصــل جديد، حدادي فر بــا انواع و اقســام حرف و حديثها مواجه شد. عدهاي او را خارج از تفكرات باشگاه، مديريت و حتي امير قلعهنويي ميدانســتند. بخصوص كه حداديفر سابقه 6 ماه همكاري ناموفق با قلعه نويي را در تراكتورسازي داشت و سرمربي ذوب آهن خيلي خــوب با خصوصيات اين هافبك چپ پا آشــنا بود. همين سبب شــد تا پروسه تمديد قرارداد حداديفر كندتر از ساير بازيكنان طي شود. در نهايت اما او در ذوب آهــن ماند. ماند تا فصلي جديد را آغاز كند.

حدادي فر به قــدري در تمرينهای پيش فصل ذوب آهن آماده نشــان داد كه قلعه نويي مجاب شد علي حمام لبناني را از تركيب اصلي خــارج كند، دانيال اســماعيلي فــر را از خط هافبك به دفاع راســت ببرد و حداديفر را كنار مهدي مهدي پور و حميد بوحمدان قرار بدهد. بهعنوان هافبكهاي مياني ذوب آهن. تيمي كه با قلعهنويي ليگ را براي كسب عنوان قهرماني آغاز كرده بود.

همان بازي نخست همه آرزوهاي حدادي فر نقــش بر آب شــد، در برخورد با حســين بادامكي، هافبك باتجربه سياه جامگان. حدادي فر از زمين خارج شد تا دوباره روز از نو و روزي از نو شــود. او پاي خود را مورد معاينه قرار داد و نظر پزشــكان اين بود كه ربــاط صليبي اين هافبك 34 ســاله پاره شده و او بايد جراحي را در دستور كار قرار بدهد.

پس ماجراي فصل قبل تكرار شــد. مرداد لعنتي دوباره ســراغي از حدادي فر گرفت و او آســيب ديد. حاال حداديفر مانده و يك رباط صليبــي پاره كه بايد جراحياش كند. درســت مثــل فصل قبل كه او جراحــي كرد و در چند بازي پاياني به تركيب ذوب آهن برگشت و براي اين تيم در ليگ بازي كرد.

اين آســيب ديدگــي روزگاري نه چندان دور، بخشي غير قابل جانشين در زندگي محرم نويدكيا بود. او هميشــه آسيب ميديد و مدام دور از فوتبــال بــود. تا جايي كــه بارها بحث خداحافظي زودهنگام نويدكيا از فوتبال مطرح شد اما هر بار محرم مقاومت كرد و به بازي ادامه داد. هر چند كجدار و مريز و با درد فراوان.

آسيب ديدگي لعنتي هيچ گاه دست از سر ســتارههاي فوتبال اصفهان برنداشت. هر چند نويدكيا اصليتي ترك زبان دارد و البته حدادي فر هم اهل شــهركرد است اما اين دو در فوتبال اصفهان رشد كردند، پلههاي ترقي را در تيمهاي پايه ســپاهان و ذوبآهن پيمودند و ظرف چند سال به ســتارههاي اين دو تيم بدل شدند. اين دو اما سرنوشتي مشابه هم را تجربه كردند. آنها هميشه در معرض آسيب ديدگي بودند و از اين مشــكل هيچ گاه رها نشدند. مقاومت كردند اما هرگز موفق نشدند مصدوميت را شكست بدهند و بر آن چيره شوند.

حدادي فر اما ميخواهد دوباره مبارزه كند. او آســيب ديدگي را به گوشه رينگ ميفرستد و مقابــل آن مقاومت ميكند. به اميد روزي كه برگردد و ديگر از آســيب ديدگي خبري نباشد. براي او كه به الماس ذوبآهن مشــهور اســت و فرزنــد اين تيم، مبارزه با آســيب ديدگي نه ترسناك است و نه غير قابل تحمل. او ميجنگد و ميخواهد كه بجنگد. براي بازگشتي باشكوه و رويايي. ذوب آهن هم منتظر او ميماند و البته امير قلعه نويي كه اهداف بزرگي در ســر دارد. اهدافي كه بازگشــت حدادي فر ميتواند نقشي غير قابل انكار در تكميل آن داشته باشد.

براي فصل جدید، حدادي فر با انواع و اقسام حرف و حدیثها مواجه شد. عدهاي او را خارج از تفکرات باشگاه، مدیریت و حتي امیر قلعهنویي ميدانستند. بخصوص كه حداديفر سابقه 6 ماه همکاري ناموفق با قلعه نویي را در تراكتورسازي داشت و سرمربي ذوب آهن خیلي خوب با خصوصیات این هافبک چپ پا آشنا بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.