شكست الخور با رفیعي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الخــور كــه اردوي تداركاتي خود را در هلنــد برپا كــرده، در اولين بازي دوستانه خود به مصاف يكي از تيمهاي نــه چندان مطــرح هلند رفــت كه در نهايت اين بازي بــا برتري يك بر صفر تيم هلندي به پايان رسيد.

ســروش رفيعــي كــه در تركيب ابتدايي تيمش حضور نداشت، در نيمه دوم بــه بــازي آمد اما نتوانســت مانع شكســت تيمش در ديدار اول تداركاتي باشد.

رفيعي البته جزو بازيكنان كليدي الخور محسوب ميشود. او انتهاي فصل قبل از پرســپوليس جدا شد و با رقمي در حــدود 600 هزار دالر پيراهن الخور را پوشيد تا در ليگ ستارگان قطر براي اين تيم به ميدان برود.

مديران الخــور اميدوارند با حضور رفيعــي در خط هافبــك، نقطه ضعف تيمشان در بازيسازي برطرف شود.

الخور با جذب رفيعي اميد بسياري دارد تــا در ليگ ســتارگان نتايج قابل توجهي كسب كند. هر چند كه اين تيم در بازيهاي تداركاتي نشــان داده براي رسيدن به اين هدف كار دشواري پيش رو دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.