رضايیان در فهرست اوستنده قرار نگرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافــع ايرانــي اوســتنده بلژيك در فهرست نفرات اين تيم براي بازي با واسلند بورن قرار نگرفت. راميــن رضاييان بعد از حضور يك نيمهاي مقابل مارسي فرانسه در مرحله ســوم مقدماتي ليگ اروپا، هفته قبل برابر اندرلخت بلژيك نيمكت نشــين بود و فرصت بازي پيدا نكرد.

اوســتنده كه در دو بازي گذشته خود شكســت خورده در ســومين مسابقه فصل ژوپير ليگ بلژيك برابر واســلند بورن قرار گرفت كه البته نامي از رضاييان در فهرست اين تيم مشاهده نشد.

رضاييــان به دليــل مصدوميتي كه از ناحيه مچ پا دارد در فهرست اوستنده مقابل واســلند بورن حضور نداشت. او ميكوشد با بهبود آسيب ديدگي دوباره به تركيب اصلي اوســتنده برگردد و براي ايــن تيم در ليگ بلژيك بازي كند.

اوســتنده البته يك دفاع راست آماده دارد و رضاييان براي حضور در اين پســت شانســي ندارد. او بايد همچنان تالش كند تا در ســمت راســت خط مياني و هجومي اوســتنده قرار بگيرد درســت مثل بازي با مارســي كه رضاييان در نقش بال راســت بــازي كرد و البته چند موقعيت مناســب را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.