سلطاني فر: بايد توضیحات شجاعی و حاجي صفي را بشنويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پــس از صحبتهــاي محمــد رضــا داورزنی، معاون وزير ورزش و حواشــي كه پيرامون موضوع مســعود شجاعي و احسان حاجــي صفي پيــش آمده، وزيــر ورزش در ايــن خصــوص توضيحاتی ارائــه كرد. مســعود ســلطانيفر ضمن تاكيد بر اينكه هنوز اظهارنظر رســمي در اين راستا انجام نشــده اســت، گفت: «هم اكنــون منتظر هســتيم اطالعات كامل جمع آوري شــده و توضيحات دو ورزشــكار را بشنويم و بعد تصميم بگيريم اما مجددا تاكيد ميشود در خصوص رويارويي مســتقيم تيمي يا فردي تكليف روشن اســت.» وزير ورزش با اشاره به اينكه مواردي در حوزه ورزش وجود دارد كه براســاس آن نامهاي بــه منظور ارائه به شوراي عالي امنيت ملي تهيه شده تا تعيين تكليف صورت بگيرد، يادآور شــد: «مثال در يك مســابقه دو ســرعت از هشت شركت كننده، يك نفر از رژيم صهيونيســتي است لذا در اين موارد تكليف روشن نيست و اين موارد در ورزشهايــي مانند تيراندازي هم كه رويارويي مستقيم وجود ندارد، مشاهده ميشــود. در خصوص ماجرای شــجاعی و حاجیصفی فدراســيون فوتبــال از ابتداي چنيــن موضوعی اين كار را محكوم كرد اما تصميم گيري نهايي و اظهارنظر رسمي پس از دريافت اطالعات كامل انجام خواهد شد.»

پاسخ فدراسیون فوتبال به فیفا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.