شجاعي و حاجي صفي محروم نشدهاند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال ايران در پاســخ به نامــهاي كه فيفا ارســال كرده و خواســتار توضيــح دربــاره خبــر محروميت مســعود شجاعي و حاجیصفي شــده بود، اعالم كرد كه اين دو بازيكن محروم نشدهاند. نامه فيفا شنبه شــب به فدراسيون فوتبال ايران رسيد و طي آن ســوال شــده بود كه آيا شجاعي و حاجي صفي محروم شدهاند يا نه؟ فيفا حتي در اين خصوص از فدراســيون فوتبال ايران خواستار توضيح شده بود. فدراسيون فوتبال هم در پاســخ به اين نامه اعالم كرده كه اين دو بازيكن را محروم نكرده اســت و خبرهاي مربوط به اين موضوع درست نيست. اظهارات محمدرضــا داورزني، معــاون وزير ورزش و جوانان مبني بر اينكه شجاعي و حاجیصفي، دو بازيكــن ايراني تيــم پانيونيوس يونان به دليل بازي مقابل نماينده رژيم صهيونيستي ديگر به تيم ملي دعوت نميشــوند، بازتابي فراوانی داشت. همين مساله باعث حساسيت فيفا شــد و آنها به همين دليل از فدراسيون فوتبال خواستار توضيحاتي در اين باره شدند. در عين حال مسعود سلطانيفر، وزير ورزش و جوانان اعالم كرده اســت كه فدراســيون موضوع ياد شده را بررسي ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.