تعداد تیمهای لیگ برتر تک رقمی میشود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احتمال تک رقمی شدن تعــداد تیمهــای حاضر در لیگ فوتبال ایران از دو فصل دیگر وجود دارد. فدراسیون فوتبال تصمیــم جدی خود را در برخــورد با باشــگاهها گرفته و هیات رییسه تصویب كرده از لیــگ برتر نوزدهم (دو دوره بعد) باشــگاههایی كــه اســتانداردهای الزم را كســب نکنند، از لیگ كنار گذاشته میشــوند. بهگفته مهدی تاج در جلســه هیات رییســه فدراســیون تأكید شده در صورتی كه باشگاهها موفق به كسب استانداردهای الزم نشوند، امکان برگزاری مسابقات لیگ برتر با حضور 8 تیم هم وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.