لیگ نوزدهم فقط با مجوز حرفهاي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاههاي فوتبال ايران بايد براي فعاليت در سطح اول فوتبال ايران مجــوز حرفهاي دريافت كنند. مهدي تاج رييس فدراســيون فوتبال با اعالم اين خبر تاكيد كرد هيچ تيمي در ليگ نوزدهم نميتواند بدون داشتن مجوز حرفهاي حضور يابد، حتي اگر ليگ با حضور هشــت تيم برگزار شــود تنها باشگاههايي اجازه حضور دارند كه مجوز حرفهاي دريافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.