خليلي:هافبكهاباطارميهماهنگترند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محسن خليلي در مورد اينكه گفته ميشود برخي از بازيكنان پرســپوليس به گادوين منشا پــاس نميدهند گفت: «خيلي بــه اين موضوع دقت نكــردهام اما به طور كلــي ميگويم وقتي بازيكني وارد تيمي ميشــود نبايد توقع داشته باشــد همبازيان جديدش پاسهاي زيادي براي او ارســال كنند. زمــان ميبــرد بازيكن جديد در يــك تيم جــا بيفتــد و اين شــرايط براي منشــا در پرســپوليس وجود دارد. ضمن اينكه هافبكهــاي پرســپوليس به مراتــب با مهدي طارمي هماهنگتر هســتند.» مهاجم پيشــين پرسپوليس در پاسخ به اين سوال كه اين ذهنيت براي منشــا بهوجود آمده كه برخي همبازيانش عمدا به او پــاس نميدهند، گفت: «من در تيم پرســپوليس نيســتم كه بخواهم اين موضوع را تاييــد يا رد كنم اما با شــناختي كه از بازيكنان پرســپوليس دارم بعيد ميدانم بازيكني نخواهد عمدا به منشا پاس بدهد. هر چند اين اولين بار نيست كه شــاهد مطرح شدن چنين بحثهايي در پرسپوليس هســتيم و در سالهاي قبل هم شــاهد چنين حواشــي در اين تيم بوديم. زمان مــا ابراهيم توره هم از اين موضوع ناراحت بود و اعتقاد داشت هافبكها به او پاس نميدهند. در حالي كه توره ســاكن بازي ميكرد و هافبكها هم اغلب توپ را بــه بازيكني پاس ميدادند كه بيشتر حركت میكرد.» وي در واكنش به اينكه آيا بهتر نبود پرسپوليس با داشتن طارمي سراغ منشا نميرفت، گفت: «حتما منشا به كار برانكو ميآمــد كه او را جذب كرد. بازيكني در ســطح منشــا براي هر تيمي غنيمت اســت و مطمئنا برانكو براي استفاده از او برنامه ويژهاي دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.