فنونيزاده:موتورپرسپوليسدرپاهايمسلماننهفتهشده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مرتضــي فنونــي زاده، دربــاره وضعيت پرســپوليس در بازيهــاي ابتدايي ليگ برتر گفــت: «فوقالعادهترين حالــت ممكن را در سبك بازي پرسپوليس ميبينيم. از اين بهتر نميشود. فصل رويايي هواداران با بازي تيمي كه بايد به آن گفت ســوپر پرسپوليس ادامه دارد. به ياد ندارم پرسپوليس در چندين سال اخيــر چنين بازيهــاي روان و راحتي انجام داده باشــد.» پيشكسوت پرســپوليس درباره گلزني مهدي طارمي هــم گفت: «معلوم بود مهدي ميتواند بهترين شرايط را براي خودش فراهم كند. برانكو بهترين تصميم را درباره او گرفت. آنقدر بــه طارمي بازي داد تا او بتواند عملكرد گذشــته خود را بار ديگر در تركيب پرســپوليس تكرار كند.» فنونــي زاده درباره خبرهايــي مبني بر پاس نــدادن هافبكهاي اين تيم به منشا گفت: «بهترين هافبك حال حاضر پرسپوليس كسي جز محسن مسلمان نيســت. او بايد مهاجمان را صاحب موقعيت كند. موتور پرسپوليس در پاهاي او نهفته شده اســت. هر وقت مسلمان حركت كند، تيم هم رو به جلو ميرود. من فكر ميكنم اگر منشــا بيشــتر از اينها بازي كند ميتواند به درد تيم بخورد. او مهاجم فوقالعاده خطرناكي اســت. تواناييهاي منشــا را در رقابــت با غولهاي آســيا خواهيد ديد. ضمن اينكه فكر ميكنم سرمربي تيم آنقدر نظم دارد كه هر وقت الزم بداند گوش آنها را ميپيچاند و نيازي نيســت تالش مضاعفي در اين زمينه كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.