جوانهاي پرسپوليس از فهرست آسيايي خط ميخورند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقل از روزنامه الرياض عربســتان، ياســر المســحل، نايب رييس فدراسيون فوتبال عربســتان در صفحه شخصي خود نوشت كه باشگاههاي حاضر در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا تنها اجازه تغيير يا اضافه كردن 5 بازيكن در فهرست آسيايي خود نســبت به فهرست سابقشان دارند. پرســپوليس در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا رقيب االهلي عربســتان است و چنانچه اين خبر درست باشد سرخهاي پايتخت تنها اجازه 5 تغيير در فهرست آسيايي خود نسبت به فهرست گذشته دارند. چند روز پيش فهرست 25 نفره پرســپوليس به اي اف سي فرستاده شد و مورد تاييد قرار گرفت كه در آن نام جوانهاي تازه واردي مثل اسدي، همتي، حسيني و حســينپور ديده ميشد اما از آنجايي كه خليلزاده، منشا، مصلح، نعمتي و رســن 5 خريد تازه پرسپوليس حتما در فهرست آســيايي قرار خواهند گرفت، نام جوانهاي پرســپوليس از فهرست آسيايي خط خواهد خــورد. اين خبــر حتما دل جوانهاي پرسپوليس را كه خيلي دوست داشــتند در مراحل بــاالي ليگ قهرمانان حاضر باشند، خواهد شكست مگر اينكه از اساس غلط باشد و تكذيب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.