بي اطالعي پاناديچ از ناراحتي منشا؛او گفت همه چيز خوب است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ايگور پاناديچ درباره مكالمهاش با منشا پــس از بازي پرســپوليس و نفــت و اينكه آيا مهاجم پرســپوليس از چيــزي عصباني بوده اســت، گفت: «من از او پرســيدم كه چــه اتفاقي افتاده و او فقــط گفت كه همه چيز خوب اســت، هميــن.» او درباره اينكه آيا منشــا از اينكه نامش بــراي دومين بار جهت انجام آزمايش دوپينگ انتخاب شــده بــود، ابــراز ناراحتي كرده، گفــت: «من در اين بــاره چيزي نميدانم و بايد از دكتر تيم سوال كرد.» مربي دروازهبانهاي پرسپوليس دربــاره عملكرد بيرانوند در ســه بازي اخير ليــگ و اينكه اين دروازهبــان فقط يك گل دريافت كــرده، گفت: «بيرانونــد تمرينات خيلي خوبي انجام ميدهد و براي همه چيز آماده است. بيرانوند بهترين دروازهبان ايران اســت و اين را در زمين نيز نشان داده است. عملكــرد بيرانوند تاثير زيــادي بر روي گل نخوردن او دارد. او هميشــه پشت تيم است و با وجود او تيم با اطمينان بيشــتري بازي ميكند.» ايگور درباره اينكه پرسپوليس براي موفقيت در آســيا چقدر شانس دارد، گفت: «ما شانس بســيار زيادي داريم. ما خودمان را براي مسابقه آماده ميكنيم و تمام تالش خودمان را در زمين خواهيم كرد و اميدوارم كه نتيجه مثبتي در زمين بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.