فراموشكار مثل ترکاشوند؛توقعمان از هواداران بيشتر بود!

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد تركاشــوند معاون اقتصادي باشــگاه پرســپوليس در اظهارنظــري عجيب گفته اســت: «كمــك هواداران ناچيز اســت و انتظارمــان بيش از اين بود. پرداختي از ســوي هواداران خيلي كم اســت. همــه جا ميگوييــم ۰۴ تا ۰5 ميليون هــوادار داريم. اگر هر كدام 2 هزار تومان كمك كنند ميشــود 8 تا ۰۱ ميليارد تومان. شــايد اين انتظار بيجايي نباشد.»

البته كه انتظار معاون باشگاه كامال بيجاست چرا كه هوادار پرسپوليس هيچ وظيفهاي براي كمك به باشگاه ندارد و از سر لطف اين كار را انجام ميدهد.

در حالــي كه بســياري از اقشــار جامعه به لحاظ مالي در مضيقه هستند، اين هواداران پرسپوليس بودهاند كه طي دو سال گذشــته با مشاركت در سامانه ۰۹۰3 باشــگاه محبوب شــان را اداره كردهاند و تركاشــوند كه اين مساله را فراموش كرده يا ناديده ميانگارد بعد از طلب كمك اضافه از هواداران رقم ۰۰۴ ميليوني كمك شده را ناچيز ميداند.

شــايد تركاشــوند نداند كه براي هواداري كــه هر ماه 5۱ هــزار تومان از حقوقــش برداشــت ميكنــد تا به پرســپوليس كمك كند، اين رقم ناچيز نيســت و او به جاي اينكه سپاســگزار هــواداران و كمكهايشــان باشــد اينطوري توي ذوق آنها ميزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.