واکنش سيدجالل به ماجراي منصوريان - ميناوند؛ بعضيها سوءاستفاده ميکنند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از شــكايت منصوريــان و رحمتي از ميناوند حاال سيدجالل حسيني كاپيتان پرسپوليس سعي در پادرمياني بين طرفين دارد: «ببينيــد مهرداد ميناونــد و عليرضا منصوريان هردو از افتخــارات فوتبال ايران هســتند كه خاطــرات خوبي بــراي مردم كشــورمان ثبت كردند. ميناوند پيشكسوت پرافتخار باشــگاه پرســپوليس اســت و از طــرف ديگر عليرضــا منصوريــان را مربي باهــوش، كاربلد و جواني ميدانم كه افتخار كار كــردن با او را داشــتهام. از طرف ديگر مهدي رحمتي هم دوست و رفيق صميمي من است. منصوريان در مربيگري نشان داده كار كردن با جوانها را بلد اســت و تيمهاي خوبي هم ســاخته و پرداختــه ميكند. از طرفي رحمتي هم در اين ســالها همواره بدون نوســان كار كرده و يكي از دوســتان خوب من اســت. او يكي از بازيكنان اصلي اســتقالل اســت كه به خوبي نشــان داده دروازهبان قابل اعتمادي اســت. نميخواهم در خصوص اتفاقات رخ داده قضاوت كنم اما اميدوارم مشكل پيش آمده به زودي حل و برطرف شود چرا كه اين مسائل فشار را روي استقالل و پرسپوليس بيشتر كرده و مطمئناً آرامش را از دو تيم ميگيرد. مطمئن باشيد وقتي پرسپوليس و اســتقالل دچار چنين مشكالتي شوند هستند افرادي كه به دنبال سوءاســتفاده از اين شــرايط خواهند بود. اميدوارم اين موضوع هم حل شــود و شاهد اختالفات بين اهالي فوتبال نباشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.