كاشاني: شبهاتي بود كه توضيح داديم

دلیل حضور مديران پرسپولیس در كمیته اخالق چه بود؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از ظهر روز شــنبه جعفر كاشــاني و علي اكبر طاهري مديران باشــگاه پرســپوليس در كميته اخالق حضور يافتند و با تــورك رييس كميته اخالق صحبت كردند. درباره اين جلســه گفته شد مســائل و ابهامات پيرامون قــرارداد بازيكنان اوكرايني باعث احضار آنها به كميته اخالق شده است. در اين خصوص جعفر كاشاني رييس هيات مديره باشــگاه پرسپوليس به ايران ورزشي گفت:«من نميدانستم قرار است به كميته اخالق برويم و ساعت 2 ديروز(شنبه) خبر دادند كه بايد آنجا باشيم. مطمئنا براي تيمــي كه در كورس قهرماني حضور دارد شــبهاتي ايجاد ميكننــد. شــائبهها و ابهاماتي درباره پرســپوليس وجود داشت كه آقاي تورك از ما خواستند توضيح بدهيم. اتفاقا اين جلســه باعث شد با ايشان كه جوان خوشاخالق و مودبي بود آشــنا شــويم.» وي در پاسخ به اين ســوال كه آيا جلســه فوق درباره قرارداد بازيكنان خارجي بوده يا نه گفت: «اتفاقا خوب است اين بحثها مطرح شود كه شــبهات از بين برود و اميدوارم همه كميتههاي فدراسيون فوتبال مروج اخالق باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.