تمرين آخر در آزادی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرين امــروز پرســپوليس در نوبت بعدازظهر در ورزشگاه شهيد كاظمی برگزار میشــود آما آخرين تمرين سرخ ها پيش از ديدار مقابل ســياه جامگان روز سهشنبه در زمين شــماره دو ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد كه مثل دو سه روز اخير پشت درهای بسته است.سرخپوشان بعد از انجام تمرين سهشنبه، راهی اردوی پيش از بازی میشــوند و روز چهارشــنبه در ورزشگاه آزادی ميزبان نماينده مشهد خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.