بالتكليفي 20 بازيكن بسكتبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهاي ليگ برتري بســكتبال در حالــي مشــغول برنامهريــزي و جذب بازيكن براي فصل جديد مســابقات هستند كه بازيكنان دانشگاه آزاد و لوله آ.اس همچنان در سردرگمي به سر ميبرند.

چندي پيــش خبر احتمــال انحــالل تيم بسكتبال دانشــگاه آزاد منتشــر شد و مســووالن اين باشــگاه اعالم كردند بحث حذف تيمهاي پر هزينه در زمان رياست قبلي مطرح شــد و ارتباطي به فرهاد رهبر رييس جديد تربيت بدني دانشگاه ندارد و در فصل پيش رو اجرا خواهد شد.

بعــد از چنــد روز دادكان (معاون تربيت بدني دانشــگاه آزاد) در مصاحبهاي گفت كه قرار نيست تيم منحل شود.

او گفت: «طبق سياســت دانشــگاه آزاد كه مربوط به مديران قبلي اســت قرار شــده هزينههــاي تيمداري را كاهش بدهيم و به جاي خريد ستارهها با تيمهاي دانشجويي وارد مسابقات بشــويم. » بــا اين حال هنــوز هــم بازيكنان و مربيان فصل گذشته اين تيم بالتكليف هســتند و تصميم قطعــي از جانب ايــن باشــگاه بــه آنها و رسانهها اعالم نشده است. در كنار بازيكنان دانشــگاه آزاد، بازيكنان تيــم منحل شــده لوله آ. اس و تــا حدودی شهرداري گرگان كه آنها هم با مشكالت مالي دســت و پنجه نرم ميكنند، به دنبال حضور در باشــگاههاي ديگر براي بازي در ليگ برتر هستند.

يعني چيزي حدود بيست بازيكن از اين سه تيم كه توانايي بازي در ليگ برتر را دارند، بالتكليف و بدون تيم ماندهاند و در تالشــند براي فصل آينده خود تيمي را پيدا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.