اميدوارم دولت دوازدهم از هفته آینده كارش را شروع كند سلطانيفر: نمايندگان مجلس روي ورزش حساسهستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزيــر ورزش و جوانــان ابــراز اميدواري كرد با توجه به فضاي مثبت و همگرايــي بيــن دولــت و مجلس، دولــت دوازدهم بتوانــد از هفته آينده كار خود را با قدرت آغاز كند. مســعود سلطانيفر با اشاره به جلسات مختلفي كه در مجلس شــوراي اسالمي پشت ســر گذاشته، گفت: «جلســات بسيار خوبي را در كميسيونها، فراكسيونها و مجامع نمايندگان اســتانها سپري كرديم كــه در اين جلســات بحثها و تبــادل نظرهاي خوبــي در خصوص مسائل مختلف امور ورزش و جوانان از سوي نمايندگان مطرح شد.»

او ادامه ميدهد: «در مدتي كه در اين مسووليت حضور داشتم، مجلس را بهعنوان حامــي دولت و وزارت ورزش كنار خودمان داشــتيم. اكثريت قريب به اتفــاق نمايندگان هــم روي بخش ورزش و جوانان حســاساند و طي ٩ ماه گذشــته كه افتخــار خدمتگزاري بــه مردم را در اين وزارتخانه داشــتم، حمايتهــا و پشــتيبانيهاي خوبي از سوي مجلس شده است و تعامل بسيار خوبي با مجلســيها داشتيم به طوري كه در كميســيونهاي اصلي و فرعي اين هماهنگيها همواره وجود داشــته است.»

او به برگزاري جلسه با فراكسيون اميد نيز اشــاره ميكنــد و ميگويد: «حدود 10 نفر از نمايندگان، مســائل و پيشــنهادهايي را مطــرح كردنــد و سواالتي داشــتند كه در مجموع نقطه نظرات خوبي ارائه شــد. در اين جلسه چهارچوبهاي كلي برنامه را براي چهار ســال آينده در زمينه ورزش همگاني، قهرماني، بانوان، تكميل پروژههاي نيمه تمام، رســيدگي به ورزش روستايي و عشــايري و ورزش جانبازان و معلوالن و ســاير موارد مطرح كرديم. در مورد مسائل مربوط به جوانان هم بحثهاي خيلي خوبي داشتيم. آنچه مسلم است مجموعه دولت و مجلس اهتمامشــان اســتفاده از ظرفيتهــا و ابزارها براي حل مشــكالت جوانان است تا بتوانيم دستاوردهاي خوبي براي جوانان داشته باشيم.»

وزيــر ورزش و جوانــان فضــاي فعلــي در مجلــس را مثبــت ارزيابي ميكند: «فضاي مثبت و سازندهاي بين نمايندگان و وزراي پيشنهادي بوده كه اميدواريم اين رويكــرد تعامل در اين فضاي مثبت اســتمرار يابد و با عنايت به فضايي كه با همگرايي همراه است، دولت بتواند با قدرت كارش را از هفته آينده شروع كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.