هاشمي: اهل سياسي كاري نيستم ، بايد قهرمان كاپ آسيا شويم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

طي روزهاي گذشــته مطلبي در همين صفحه درباره شــرايط تيم ملي نوشــتيم. مطلبي كــه در ميانهاش به صحبتهاي مصطفي هاشــمي اشــاره كرديــم و اينكه اين تيــم بايد قهرمان شود و گفتيم كه او دارد سطح توقعات از ايــن تيم را زياد از حــد باال ميبرد. موضوعي كه هاشمي با آن مخالف است و معتقد است واقعيت را گفته است.

او در اين باره ميگويد: «من اهل سياسي كاري نيستم و با سياست حرف نميزنم. هميشــه چيزي را گفتهام كه در دلم به آن اعتقاد دارم و به درســت بودنش اطمينان.»

هاشمي ادامه ميدهد:« تيم ايران بدون شــك شــانس اول قهرماني اين رقابتهاست. شــايد اگر حامد حدادي نبــود اين را نميگفتم اما حاال كه او را در تيممان داريم، بدون شــك بهترين تيم اين رقابتها هستيم و شانس اول قهرماني.»

او در پاســخ بــه اين ســوال كه ســطح ديگر حريفــان ايــران در اين رقابتها را چطــور ارزيابي ميكند نيز ميگويد:«شــرايط تيمهايي كه به اين رقابتها آمدهاند مشخص است و نيازي به گفتن من ندارد. من درباره تيم ايران صحبــت ميكنم و تكــرار ميكنم كه بهترين تيم ايــن رقابتها را با حضور حدادي داريم. بازيكنان بســيار خوبي داريم كه همگــي در كنار هم اين تيم را تشكيل دادهاند.»

كارشــناس و مربــي بــا تجربــه بســكتبال ايران درباره برتري نيوزيلند مقابــل لبنان و همچنيــن برد فيلپين برابــر چيــن هــم اينطــور اظهارنظر

ميكند:» درســت اســت كه نيوزيلند لبنــان را در خانهاش شكســت داد اما همين تيم به كــره باخت! چين را هم بهعنوان قدرت اصلي قاره آســيا ديديم كه به فيليپين بدون بلچ باخت.

پس مشــخص اســت كــه تيمها حاضــر در اين رقابتها چه شــرايطي دارند و براي همين اســت تيم ايران را شانس اول قهرماني ميدانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.