كوالكوويچ: ريسك بي مورد باعث باخت ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبال ايران معتقد اســت گاهي نياز نيست خطر كنيم و ريسك بيمورد منجر به باخت تيم ميشود.

ايگور كوالكوويچ پــس از پيروزي ۳ بر صفر تيــم ملي ايران برابر چيــن در مرحله انتخابــي قهرماني واليبــال جهان ۲018 در منطقه آسيا گفت: « بازي سختي را پشت سر گذاشتيم. همه بازيكنانم امروز بازي خوبي را به نمايش گذاشتند. حضور پرشور تماشاگران لحظاتي خوب در بــازي را ايجاد كرد امروز شور و هيجان در زمين موج ميزد اما همين هيجان باعث شــد كه نتوانيــم از توپهاي آســان امتياز كســب كنيم. ميتوانســتيم راحتتر از اين، نتيجه را به سود خود به پايان ببريم. چين يكي از تيمهاي قدرتمند آســيا است اما با آناليز بازي امروز متوجه شدم كه بايد در برخي مهارتها قدرتمندتر شــويم. » سرمربي تيم ملي واليبال ايران در مورد عدم اســتفاده از بازيكنان جديــد نيز گفت: «من واقعا متوجه نميشوم آيا ما ميخواهيم ببريم يا نه؟ هنگامي كه بازيكنان در بازي برابر كره توانســتند عملكرد خوبي از خود نشان دهند چرا بايد از آنها در بازي برابر چين اســتفاده نكنم. در برخي مواقع نيازي به ريسك نيست چون با ريسك بيمورد احتمال باخت وجود دارد. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.