فدراسيونجهانيتيراندازيازهاشميدعوتکرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پــس از اتفاقــات اخير فدراســيون تيراندازي و ماجــراي احكام ديوان عدالت اداري دربــاره انتخابــات و رييــس ايــن فدراســيون، بحثهايي هم دربــاره نگاه فدراسيون جهاني به اين ماجرا مطرح شد. ماجرايي كه بارها توســط مهدي هاشمي مطرح شــده و او هــر بار از عــدم بردن شكايتش به فدراسيون جهاني گفته است. با اين حــال اينطور كه به نظر ميرســد، فدراســيون جهاني تيراندازي او را دعوت كرده تا هفته آينده به مونيخ برود تا درباره ماجراي انتخابات گذشــته و شرايطش در ايران توضيح بدهد. فدراسيون جهاني هنوز هم او را رييس اين فدراســيون ميداند و روساي جديد را به رسميت نميشناسد.

حاال بايد ديد كه آيا هاشمي به مونيخ ميرود و آيا باز هم اشــارهاي به مشكالت موجود نخواهد كرد يا خير.

اين طــور كه بــه نظر ميرســد او هنــوز هم منتظــر تغيير تصميــم وزارت ورزش و پذيرفتــن حكــم ديوان توســط آنهاست تا درباره رفتن يا نرفتن به مونيخ تصميمگيــري كند. در صــورت گزارش هاشــمي درباره دخالت وزارت ورزش در انتخابات ايــن فدراســيون و بركناري او، تيراندازي ايران در شرايطي كه در بهترين شــرايط تاريخ خود براي مــدال آوري در بازيهاي آســيايي و المپيــك بعدي قرار دارد، بــا تعليق و محروميت مواجه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.