ملي پوش واليبال صربستان در راه ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پاسور تيم ملي واليبال صربستان در آستانه حضور در ليگ برتر واليبال ايران قرار دارد. نيكوال يووويچ، پاســور 5۲ ساله و 7٩1 سانتيمتري تيم ملي واليبال صربســتان مورد توجه باشــگاهاي زيــادي در فصل آينده قرار دارد. ۲ تيم تركيهاي به شدت خواهان او هستند و از طرفي يك تيم از ايران نيز به جديت به دنبال استخدام اين پاسور جــوان قرار دارد. نام تيــم ايراني هنوز به صورت رســمي اعالم نشده ولي دو طرف تا حد زيادي با هم به توافق رسيدهاند. يووويچ سال گذشته براي تيم مونزا در سري A ايتاليا بازي ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.