هاشمي: سلطانيفر نمره خوبي از نمايندگان ميگيرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايرنا - همايون هاشــمي، نماينده مردم مياندوآب، شاهيندژ و تكاب در مجلس شوراي اسالمي ميگويد: «مسعود سلطاني فر در مدت كوتاه حضور در وزارت ورزش و جوانان عملكرد خوبي داشــته اســت و به نظر من نمره بسيار خوبي از نمايندگان ملت ميگيرد.»

اين نماينده مجلس با اشاره به عملكرد سلطانيفر در طول مدت 10 ماه حضور در وزارت ورزش و جوانان ميگويد: «وزير ورزش با اين روند به يكي از مديران موفق دولت در وزارتخانهها تبديل شــده است. البته اين به معناي آن نيست كه در وزارت ورزش و جوانــان كاري براي انجام باقي نمانده اســت بلكه معتقد هســتم در بخش جوانان بايد كارهاي بسيار زيادي صورت گيرد.»

او ادامه ميدهد: «ســلطانيفر در حوزه ورزش نظم بســيار خوبي برقرار كرد و اين بزرگترين دســتاورد او در دوره كوتاه تصدي اين مسووليت بوده است. سلطانيفر در دولت دوازدهم نيز ميتواند ثمره تالشهاي خود را در اين زمينه مشاهده كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.